سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2010-02-22

عنوان : ( بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی )

نویسندگان: محسن کهرم , مرتضی عنبرسوز , سیدمحمد جوادی مال آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک بخاری گازسوز از تولیدات یک کارخانه مدلسازی شده است. سپس هم به صورت عددی و هم بصورت آزمایشگاهی اثر تحریک لایه مرزی بر بهبود تبادل حرارت با محیط و همچنین بهبود راندمان احتراق در نتیجه تحریک لایه مرزی سنجش و با یکدیگر مقایسه شده است. برای مدل سازی آشفتگی جریان سیال از مدل کی- اپسیلون و اثر توربولنس بر نرخ واکنش های شیمیائی از مدل پی-دی-اف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریک لایه مرزی به شیوه ای که در این گزارش آمده است ضریب انتقال حرارت روی تنوره را 6/5% افزایش و شار خروجی را 3/5% بازیافت نموده است. در مجموع راندمان کل 9/2 درصد افزایش را نشان می دهد. نتایج عددی با اندازه گیری های آزمایشگاهی در همان شرایط نزدیکی بسیار خوبی دارند.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, بخاری گاز سوز, تحریک لایه مرزی, تابع احتمال چگالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021838,
author = {کهرم, محسن and عنبرسوز, مرتضی and جوادی مال آباد, سیدمحمد},
title = {بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی},
booktitle = {سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی، بخاری گاز سوز، تحریک لایه مرزی، تابع احتمال چگالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی
%A کهرم, محسن
%A عنبرسوز, مرتضی
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%J سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2010

[Download]