دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز, دوره (4), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (933-941)

عنوان : ( تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار )

نویسندگان: محمّد صدقی , ابوالقاسم گلیان , پریسا سلیمانی رودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی سطوح مختلف عصاره شیرین بیان بر تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن مخصوص، ضریب تبدیل غذایی، کیفیت پوسته و فاکتورهای خونی مرغ های تخم گذار انجام شد. 128 قطعه مرغ تخم گذار در سن 58 هفتگی به مدت 12 هفته با چهار جیره حاوی سطوح 0، 2، 4 و 6 گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان تغذیه شدند. آزمایش در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. درصد تولید تخم مرغ مرغ هایی که با جیره حاوی 4 گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان تغذیه شدند، در مقایسه با گروه کنترل، بیشتر (06/0>p) و پوسته تخم مرغ آنها نسبت به مرغ های تغذیه شده با 6 گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان ضخیم تر بود (05/0>p). درصد چربی حفره بطنی و کلسترول سرم پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 6 گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان در مقاسیه با جیره کنترل، به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>p). افزودن 2، 4 و 6 گرم عصاره شیرین بیان در کیلوگرم جیره، باعث افزایش تیتر SRBC کل و IgG شد. مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن تخم مرغ، وزن پوسته خشک، وزن مخصوص، درصد آلبومن و زرده و وزن اندام های داخلی مرغ های تغذیه شده با تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت. این مطالعه نشان داد که تغذیه مرغ ها با جیره حاوی 4 گرم بر کیلوگرم عصاره شیرین بیان باعث افزایش تولید تخم مرغ و کیفیت پوسته می شود. مصرف جیره حاوی 6 گرم بر کیلو گرم عصاره شیرین بیان، احتمالا چربی حفره بطنی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, عصاره شیرین بیان, مرغ های تخم گذار, تولید تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021860,
author = {صدقی, محمّد and گلیان, ابوالقاسم and سلیمانی رودی, پریسا},
title = {تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار},
journal = {دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز},
year = {2011},
volume = {4},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-3580},
pages = {933--941},
numpages = {8},
keywords = {عصاره شیرین بیان، مرغ های تخم گذار، تولید تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار
%A صدقی, محمّد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A سلیمانی رودی, پریسا
%J دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز
%@ 2008-3580
%D 2011

[Download]