دانشور پزشکی, دوره (17), شماره (89), سال (2010-11) , صفحات (1-6)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , عباس قنبری نیاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Background and Objective: Agouti-related protein (AGRP) is an orexigenicمقدمه و هدف: پروتئین وابسته به آگوتی(AGRP) یک پپتید اشتها آور قوی است که به میزان زیادی از بخش میانی هسته های کمانی هیپوتالاموس ترشح می شود و در کنترل مرکزی دریافت غذا و اشتها نقشی مهم دارد. مشخص شده که این پپتید در کنترل وزن انسان نقش بسزایی ایفا می کند و سطوح پلاسمایی آن در شرایط گرسنگی و چاقی افزایش می یابد. هدف تحقیق حاضر، بررسی یک دوره تمرین بی هوازی دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده بود. مواد و روش ها: بدین منظور تعداد ده نفر کشتی گیر تمرین کرده انتخاب شدند و هشت هفته تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی را بر اساس پروتکل محققان انجام دادند. 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرینی از آنها در حالت ناشتا خونگیری شد و پس از جداسازی لنفوسیت ها، بیان ژن AGRPبه روشsemi quantitative RT-PCR اندازه گیری شد. یافته ها: مشخص شد که هشت هفته تمرین دایره ای موجب افزایش معنی دار بیان ژن AGRP لنفوسیت آزمودنی ها شد .(p<0.05) نتیجه گیری: به نظرمی رسد که افزایش بیان ژن AGRP لنفوسیت می تواند در راستای افزایش بیان این پپتید در هیپوتالاموس و در پاسخ به تعادل منفی انرژی ناشی از تمرین دایره ای، برای افزایش اشتها به منظور جبران منابع انرژی بدن آزمودنی ها باشد peptide and found to be secreted from hypothalamic arcuate nucleus (ARC) and has important role in appetite and food intake. It has been shown that AGRP has an important role in weight control and plasma levels of this peptide increases in fatness and starvation. The aim of this study was to study the effect of 8-weeks circuit training on lymphocyte AGRP gene expression in well-trained wrestlers. Materials and Methods: Ten well-trained wrestlers volunteered to this research and conducted 8-weeks wrestling-based circuit training according to researchers recommended protocol. Blood samples were taken 48 hours before the first and after the last sessions of training. After lymphocyte separation, lymphocyte AGRP gene expression was evaluated with semi quantitative RT-PCR method. Results: Circuit training significantly increased AGRP mRNA lymphocyte expression (P, 0.001). Conclusion: It seems that increase in lymphocyte AGRP expression is accordant with increase in its expression in hypothalamus in response to negative energy balance induced by training to increase appetite and compensation of body energy sources.

کلمات کلیدی

, AGRP, Wrestling circuit training, Gene expression, Appetiteکشتی, تمرین دایره ای, بیان ژن, اشتها , Semi-quantitative RT-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021881,
author = {رشیدلمیر, امیر and عباس قنبری نیاکی},
title = {اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {89},
month = {November},
issn = {2716-9723},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {AGRP; Wrestling circuit training; Gene expression; Appetiteکشتی، تمرین دایره ای، بیان ژن، اشتها ; Semi-quantitative RT-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده
%A رشیدلمیر, امیر
%A عباس قنبری نیاکی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2010

[Download]