جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (127), سال (2010-9) , صفحات (111-128)

عنوان : ( مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام , احمد سنچولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجاز مرسل یکی از عوامل ابهام آفرین در کلام ادبی است. یاکوبسن در بحث خود از قطب‌های مجازی و استعاری زبان، مجاز را روند جایگزینی بر اصل مجاورت می‌داند و آن را از ویژگی‌های بارز نثر به حساب می‌آورد. در حالی که مجاز در کلام ادبی، به ویژه شعر معاصر، به دلیل پیوندها و علاقه‌های تازه‌ای که شاعر بین معنی حقیقی و مجازی ایجاد می‌کند، عنصری بلاغی محسوب می‌شود. چون مجاز مرسل بر اساس تداعی مجاورت شکل می‌گیرد، به زودی بازشناخته می‌شود و تک معنایی است، از این رو درجة ابهام آن نسبت به سایر مقوله‌های مجازی زبان کمتر است. در این مقاله که به شیوة توصیفی- تحلیلی بر روی شعر چهار تن از شاعران معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد) صورت گرفته، بر آنیم ضمن بررسی مجاز مرسل و نقش آن در ایجاد ابهام هنری به تجزیه و تحلیل ابهام‌های حاصل از این مقولة ادبی بپردازیم.

کلمات کلیدی

, مجاز, مرسل, ابهام, شعر معاصر فارسی, نیما, اخوان, سپهری, فروغ فرّخزاد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021886,
author = {قوام, ابوالقاسم and سنچولی, احمد},
title = {مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2010},
volume = {43},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {111--128},
numpages = {17},
keywords = {مجاز، مرسل، ابهام، شعر معاصر فارسی، نیما، اخوان، سپهری، فروغ فرّخزاد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد
%A قوام, ابوالقاسم
%A سنچولی, احمد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2010

[Download]