مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (6), شماره (23), سال (2012-3) , صفحات (76-109)

عنوان : ( طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , محمد علی گودرزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث سطوح و مرجعیت تصمیم گیری در نظام برنامه درسی مورد توجه اغلب صاحبنظران و متخصصان قلمرو برنامه درسی است. به همین سبب، این صاحبنظران الگوهای مختلفی برای تصمیم‌گیری شناسایی و ارائه نموده اند. از سویی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهند که طی چند دهة اخیر، در نظامهای آموزشی و برنامه درسی کشورهای مختلف جهان نسبت به تمرکز زدایی اشتغال ذهنی و عملی جدی وجود داشته است. چندی است که در آموزش و پرورش ایران بحث تمرکززدایی در نظام برنامه درسی مطرح شده است. هدف اصلی این پژوهش تصمیم گیری درباره امکان ایجاد و گسترش تمرکززدایی در نظام برنامه ریزی درسی این کشور و در نهایت طراحی الگوی مناسب برای برنامه ریزی درسی منطقه ای می باشد. مقاله حاضر از چهار بخش اساسی تشکیل شده است: نخست پیشینه نظری و پژوهشی تمرکز زدایی در نظامهای برنامه درسی تشریح شده و در گام بعدی، پس از انجام بررسی ها و مطالعات مورد نیاز در منابع داخلی و خارجی، الگوی نظام برنامه درسی منطقه ای در قالب 16 مرحله طراحی و معرفی گردیده است. بحث بعدی، اعتباربخشی الگوی طراحی شده از منظر صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش می باشد (در یک جمع بندی کلی، نتایج اعتباربخشی الگو حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق گروه های نمونه اعم از اساتید و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش اجزا و مولفه های مختلف الگوی طراحی شده را مورد تایید و تصدیق قرار داده و آن را مطلوب ارزیابی کرده اند). در نهایت بحث و نتیجه‌گیری ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تمرکززدایی, برنامه درسی, تمرکز گرایی, نیازسنجی, تمرکزگرایی مجدد, سطوح تصمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021917,
author = {امین خندقی, مقصود and محمد علی گودرزی},
title = {طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {23},
month = {March},
issn = {1735-4986},
pages = {76--109},
numpages = {33},
keywords = {تمرکززدایی، برنامه درسی، تمرکز گرایی، نیازسنجی، تمرکزگرایی مجدد، سطوح تصمیم گیری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
%A امین خندقی, مقصود
%A محمد علی گودرزی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2012

[Download]