پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (1), شماره (10), سال (2009-10) , صفحات (54-63)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , مصطفی فکور , وجیهه ظهورپرونده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به منظور ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی(شهید هاشمی نژاد)‌بر مبنای الگوی ارزیابی مدیریت گرا در سال 86-1385 انجام شده است. از آنجا که ارزیابی کیفیت و ثمربخشی با مراجعه به آرای انسانی صورت می گیرد،‌آزمودنی ها،به دو روش نمونه گیری غیر تصادفی و سرشماری انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نقاط بحرانی برنامه را بر اساس مراحل CIPP بیشتر از همه در فرایند و کمتر از همه در درونداد نشان داد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آموزش علمی-کاربردی, ‌ارزیابی مدیریت گرا, ‌مدل سیپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021930,
author = {آهنچیان, محمدرضا and جعفریان راد, سیدمحمدجعفر and مصطفی فکور and وجیهه ظهورپرونده},
title = {ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ},
journal = {پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {10},
month = {October},
issn = {2717-1205},
pages = {54--63},
numpages = {9},
keywords = {کیفیت آموزش علمی-کاربردی،‌ارزیابی مدیریت گرا،‌مدل سیپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ
%A آهنچیان, محمدرضا
%A جعفریان راد, سیدمحمدجعفر
%A مصطفی فکور
%A وجیهه ظهورپرونده
%J پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
%@ 2717-1205
%D 2009

[Download]