پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (18), شماره (18), سال (2009-4) , صفحات (1-16)

عنوان : ( رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهورپرونده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد پرداخته است. برای انجام این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مدنظر قرار گرفته‌اند. در این پژوهش برای سنجش میزان دانش مدیریتی مدیران، 40 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران مدارس و برای سنجش میزان اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس 200 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به دبیران مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر کدام از متغیرهای فوق از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این امر است که رابطه‌ای معنادار بین دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, دانش مدیریت, ‌اثربخشی, ‌سلامت سازمانی, ‌مدیران مدارس متوسطه, ‌دبیران مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021935,
author = {آهنچیان, محمدرضا and ظهورپرونده, وجیهه},
title = {رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2009},
volume = {18},
number = {18},
month = {April},
issn = {1735-7659},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {دانش مدیریت،‌اثربخشی،‌سلامت سازمانی،‌مدیران مدارس متوسطه،‌دبیران مقطع متوسطه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد
%A آهنچیان, محمدرضا
%A ظهورپرونده, وجیهه
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2009

[Download]