اندیشه های نوین تربیتی, دوره (6), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (95-126)

عنوان : ( راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهور پرونده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور تشخیص عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارکنان به اجرا درآمد.هدف اصلی آن بود که از طریق دستیابی به اهداف پژوهش راهکارهایی برای ارتقاء سطح اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای خراسان پیشنهاد شود.

کلمات کلیدی

, سنجش اثربخشی, دوره های آموزش ضمن خدمت, شرکت دولتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021936,
author = {آهنچیان, محمدرضا and وجیهه ظهور پرونده},
title = {راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها},
journal = {اندیشه های نوین تربیتی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-448X},
pages = {95--126},
numpages = {31},
keywords = {سنجش اثربخشی، دوره های آموزش ضمن خدمت، شرکت دولتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها
%A آهنچیان, محمدرضا
%A وجیهه ظهور پرونده
%J اندیشه های نوین تربیتی
%@ 1735-448X
%D 2010

[Download]