مهندسی زراعی, دوره (33), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (51-60)

عنوان : ( بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 )

نویسندگان: مومن علی نظری , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین عباسپور فرد , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق خواص سوختی و احتراق روغن کلزا به عنوان بیودیزل مورد بررسی قرار گرفته است. بهترین نتیجه از مخلوط 20% روان و در 75% بار حاصل گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روغن کلزا جایگزین مناسبی برای گازوئیل می تواند باشد.

کلمات کلیدی

, بیودیزل, عملکرد موتور, غلظت دود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021948,
author = {نظری, مومن علی and فرزاد, عبدالعلی and عباسپور فرد, محمدحسین and دادخواه, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285},
journal = {مهندسی زراعی},
year = {2010},
volume = {33},
number = {1},
month = {November},
issn = {2588-526X},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {بیودیزل، عملکرد موتور، غلظت دود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285
%A نظری, مومن علی
%A فرزاد, عبدالعلی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A دادخواه, علیرضا
%J مهندسی زراعی
%@ 2588-526X
%D 2010

[Download]