هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران , 2006-04-01

عنوان : Effect of Accident Modification Factor (AMF) Due to Road Geometry Improvements on Safety ( بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف (AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای )

نویسندگان: اسماعیل آیتی , حمیدرضا بهنود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های آماری تصادفات همواره به منظور برآورد تقریبی و احتمالی تصادفات ترافیکی در موقعیت های گوناگون محیطی و بر حسب جلوه های هندسی مختلف مسیرها و تقاطع ها ارائه می شود. با استفاده از این مدل ها می توان شاخص های کارآیی مربوط به هر یک از تدابیر اصلاحی مشخصه های هندسی راه را در قالب ضرایب تعدیل تصادف (AMF) مورد بررسی قرار داد. این گونه شاخص ها به خصوص در زمان ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ایمن سازی راه و تخصیص منابع در این نوع پروژه ها، جهت مقایسه هزینه های اجرایی با منافع ایمنی به دست آمده بیشترین کارآیی را دارا می باشد. ضرایب تصحیح تصادف AMF شاخص هایی است که در الگوریتم پیش بینی تصادف به منظور نشان دادن اثر ایمنی جلوه ای از یک طرح هندسی یا کنترل ترافیکی خاص به کار می رود. ضریب AMF ‌ برای شرایط اسمی یا پایه هر مشخصه از طرح هندسی یا کنترل ترافیکی دارای ارزشی معادل 0/1 است. هر مشخصه ای که نسبت به شرایط اسمی یا پایه سابقه تصادفات بیشتری را در پی داشته باشد ارزشی بیش از 0/1 خواهد داشت. همچنین، هر مشخصه ای که سابقه تصادفات کمتری را به دنبال داشته باشد ارزشی کمتر از 0/1 را در بر خواهد گرفت. در این مقاله مقادیر و روابطی از ضرایب AMF برای عرض خطوط، عرض و نوع رویه شانه ها، قوس های افقی، کناره های راه و تقاطع های هم سطح ارائه شده است. واژه های کلیدی: ضرایب تعدیل تصادف AMF، طرح هندسی، ایمنی، عرض خط و شانه، قوس های افقی، کناره راه، تقاطع های هم سطح.

کلمات کلیدی

, ضرایب تعدیل تصادف AMF , طرح هندسی , ایمنی , عرض خط و شانه, قوس های افقی, کناره راه, تقاطع های هم سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102196,
author = {آیتی, اسماعیل and بهنود, حمیدرضا},
title = {Effect of Accident Modification Factor (AMF) Due to Road Geometry Improvements on Safety},
booktitle = {هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضرایب تعدیل تصادف AMF ، طرح هندسی ، ایمنی ، عرض خط و شانه، قوس های افقی، کناره راه، تقاطع های هم سطح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of Accident Modification Factor (AMF) Due to Road Geometry Improvements on Safety
%A آیتی, اسماعیل
%A بهنود, حمیدرضا
%J هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
%D 2006

[Download]