اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , عبدالواسط اسدخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت مضاعف نوآوری در هدف گذاری، تدوین، طراحی و اجرای برنامه درسی، مطالعه حاضر با هدف بررسی رویکرهای نوآورانه در برنامه درسی تربیت معلم، شناسایی رویکرد مناسب و ارائه پیشنهاداتی در جهت توسعه نوآوری ها در این برنامه درسی به منزله بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران انجام شده است. روش مطالعه، تحلیلی–نظری بوده و بر تحلیل یافته های تحقیقات مرتبط و اسناد معتبر درباب این موضوع تأکید داشته است. برای دستیابی به این هدف، نخست نوآوری و تربیت معلم بر اساس ویژگی هایشان تعریف شده اند و سپس رویکردهای نوآوری (توسعه ای،گسترشی، تحولی و کامل) در تربیت معلم با ارائه راهبردهای آموزشی تحلیل شده و ویژگی های ضروری برای گسترش رویکرد مناسب نوآوری در تربیت معلم کشور بررسی شده-است. در پایان، پیشنهاداتی از جمله ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه های درسی تربیت معلم و مشارکت متخصصان و معلمان در امر تدوین برنامه ها و کتب درسی برای نظام تربیت معلم ایران ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, نوآوری, برنامه درسی, تربیت معلم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021962,
author = {امین خندقی, مقصود and اسدخانی, عبدالواسط},
title = {تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {دانشگاه فردوسی مشهد, ايران},
keywords = {نوآوری، برنامه درسی، تربیت معلم، ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
%A امین خندقی, مقصود
%A اسدخانی, عبدالواسط
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]