همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تجارب و دستاوردهای خوب آلمان در زمینه برنامه درسی نظام تربیت معلم خود، پژوهش تطبیقی حاضر با هدف تحلیل و مقایسه وضعیت کنونی نظام برنامه درسی تربیت معلم ایران و آلمان از نظر سه عنصر برنامه درسی آنها –محتوا، شیوه های یاددهی–یادگیری و روش های ارزشیابی- و نیز شیوه های انتخاب داوطلبان معلمی و شناسایی مشکلات و چالشهای فراروی نظام برنامه درسی تربیت معلم ایران و ارائه پیشنهاداتی در جهت ارتقای وضعیت موجود آن انجام گرفت. اطلاعات موردنیاز برای پاسخگویی به پرسش های این پیمایش تطبیقی از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت و سایتهای مرتبط گردآوری شد. یافته ها حاکی از آن است که در برنامه درسی تربیت معلم آلمان دانشجو-معلمان چگونگی یادگیری و طرز سازماندهی به یادگیری را فرامی گیرند؛ ولی در برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران، بیشتر بر حجیم ترکردن منابع اطلاعاتی برنامه ها تأکید شده است. برنامه تربیت معلم آلمان \"یادگیرنده محور\" یا مبتنی بر دانشجو-معلم است و آموختن بیش از یک تخصص برای دانشجویان امکان پذیر است و آنان با ارائه دروس اختیاری حق انتخاب دارند؛ ولی در نظام تربیت معلم ایران به علاقه یادگیرنده و قدرت انتخاب وی در برنامه درسی تربیت معلم چندان توجه نشده است. بنابراین، برای کیفیت بخشی و ارتقای نظام برنامه درسی تربیت معلم ایران، پیشنهاد می شود از راهبردهایی چون تلفیق تئوری و عمل، توازن تئوری و عمل، تدوین استانداردها یا صلاحیت های حرفه معلمی، تلفیق فاوا در برنامه درسی تربیت معلم، برقراری ارتباط قوی میان نظام تربیت معلم پیش از خدمت با دانشگاهها و مدارس استفاده شود.

کلمات کلیدی

, تربیت معلم, برنامه درسی, محتوا, فرایند یاددهی–یادگیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021965,
author = {امین خندقی, مقصود and وفائی, فاطمه},
title = {بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ايران},
keywords = {تربیت معلم، برنامه درسی، محتوا، فرایند یاددهی–یادگیری، ارزشیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان
%A امین خندقی, مقصود
%A وفائی, فاطمه
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]