دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (19), شماره (1), سال (1990-1)

عنوان : Developing Bridge Safety Index Model for Iran ( ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران )

نویسندگان: اسماعیل آیتی , جواد رضا واحدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: با پیشرفت فن‌آوری وسایل نقلیه موتوری و افزایش سرعت و شتاب حرکت آنها و نیز عمومیت پیدا کردن استفاده از آنها، خطرات بالقوه زیادی برای پلها آشکار گردید. این خطرات به خاطر آمار بالای تلفاتی است که در اثر برخورد با موانع جانبی یا سقوط وسایل نقلیه از روی آنها صورت می‌گیرد به طوریکه اکنون پلها، جزو نقاط تصادف‌خیز1 راهها به شمار می‌آید. در این تحقیق ابتدا اطلاعات تصادفات، مشخصات فیزیکی و تردد ترافیکی مربوط به 19 پل از میان بیش از 25 پل مورد مطالعه در جاده‌های برون‌شهری استان خراسان، با استفاده از روشها و مراجع مختلف جمع آوری گردید. سپس مجموعه‌ای از عملیات ریاضی شامل بسط مدلهای رگرسیون آماری که قابلیت پیش‌بینی میزان تصادفات برحسب پارامترهای مؤثر در تصادفات را دارد، بر روی اطلاعات جمع‌آوری شده انجام گرفت. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که از میان عوامل فیزیکی و ترافیکی پلها، میزان کاهش شانه دارای بیشترین تأثیر در ایمنی محل پلهاست. عوامل بروز تداخل ترافیکی و عرض پلها نیز تقریبا به یک میزان عوامل بعدی مؤثر در تصادفات محل پلها می‌باشند. این تحقیق درنهایت برای اولین بار به ایجاد یک مدل شاخص ایمنی مخصوص پلهای ایران (BSIir)2 می‌انجامد که دارای فواید اقتصادی مهمی همچون پیش‌بینی میزان ایمنی در محل پلها، بهینه سازی هزینه‌های بهسازی و نگهداری پلها و توجیه طرحهای ایمن‌سازی در محل پلها می‌باشد. کلید واژه‌ها: پل, میزان تصادفات, رگرسیون, شاخص ایمنی, ایران

کلمات کلیدی

, پل, تصادفات, مدل, رگرسیون, شاخص ایمنی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102197,
author = {آیتی, اسماعیل and جواد رضا واحدی},
title = {Developing Bridge Safety Index Model for Iran},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1990},
volume = {19},
number = {1},
month = {January},
issn = {1028-3080},
keywords = {پل، تصادفات، مدل،رگرسیون، شاخص ایمنی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Developing Bridge Safety Index Model for Iran
%A آیتی, اسماعیل
%A جواد رضا واحدی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1990

[Download]