چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2011-02-15

عنوان : ( تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی می توان انواع رویکردها و نظریه های یادگیری را به کار برد و این مستلزم شناخت و به کارگیری نظریه های یادگیری است. لذادر این مقاله، برنامه درسی مجازی مبتنی بر دیدگاه رفتارگرایی با برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه فرایندهای شناختی از جهت هدف، محتوا، روشهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی تحلیل و مقایسه شده اند. در این مطالعه تطبیقی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و اطلاعات موردنیازاز طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در برنامه درسی منطبق بر دیدگاه رفتارگرایی، فراگیزان نسبتاً منفعل هستند و در آن بیشتر از روش تمرین و تکرار استفاده می شود. بر این اساس، رسانه های آموزشی کاملاً یک-طرفه هستند و مربی رسانه های مکتوب و مواد دیداری-شنیداری را به صورت یک طرفه و با شروع و پایانی مشخص ارائه می کند. برنامه درسی منطبق با دیدگاه فرایندهای شناختی روی فرایندهای فعالیت محور برای جذب، ایجاد و ساخت دانش جدید تأکید می کند و در آن، به فراگیران فرصت فعالیت و تجربه در رسیدن به سطوح بالای تفکر و استدلال مفهومی داده می شود در نتیجه تحلیل و مقایسه دو نظریه یادگیری رفتارگرایی و فرایندهای شناختی هم پوشانی های فراوانی در مفاهیم و اصول آنها دیده شد. بنابراین می توان تلفیقی از هر دو نظریه یادگیری را برای طراحی محتوای برنامه های درسی مجازی به کار برد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, یادگیری الکترونیکی, رویکرد رفتارگرایی, رویکرد شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021970,
author = {امین خندقی, مقصود and وفائی, فاطمه},
title = {تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی},
booktitle = {چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {برنامه درسی، یادگیری الکترونیکی، رویکرد رفتارگرایی، رویکرد شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی
%A امین خندقی, مقصود
%A وفائی, فاطمه
%J چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
%D 2011

[Download]