همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , علیرضا عقیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت معلم نقطه شروع هر تحولی در آموزش و پرورش است و همین نشان دهنده اهمیت کار مراکز تربیت معلم است که وظیفه پرورش معلمان باصلاحیت و توانمند برای نظام آموزشی کشور را عهده دارند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان باصلاحیت حوزه تدریس از دید دانشجویان و اساتید این مراکز می باشد، منظور از صلاحیتهای تدریسی معلم، ویژگیهایی است که وی را در تدریس مطلوب یاری می کند، در این تحقیق توصیفی–پیمایشی از پرسشنامه ای محقق ساخته براساس مرور متون در باب ویژگیهای معلم باصلاحیت در تدریس استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و استادان دوره کاردانی به کارشناسی مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 هستند. روش نمونه گیری از دانشجویان تصادفی طبقه ای با اختصاص متناسب برحسب تعداد دانشجویان هر مرکز است و برای اساتید از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ارزیابی دانشجویان از توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان باصلاحیت در حد نسبتاً مطلوب و ارزیابی اساتید از این نظر در حد مطلوب قرار دارد و بین ارزیابی دانشجویان و اساتید این مراکز از توانمندی مراکز تربیت معلم تفاوت معناداری وجود دارد.بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که این مراکز در برخی از مولفه ها در پرورش صلاحیتهای معلمان موفقیت چندانی بدست نیاورده ، و لازم است به منظور اصلاح و بهبود این معضل گامهای موثری برداشته شود .

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, تدریس, ارزشیابی, تربیت معلم, صلاحیتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021975,
author = {امین خندقی, مقصود and عقیلی, علیرضا},
title = {ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه درسی، تدریس، ارزشیابی، تربیت معلم، صلاحیتهای معلم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس
%A امین خندقی, مقصود
%A عقیلی, علیرضا
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]