همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , 2011-07-11

عنوان : ( تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , کوکب زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود برنامه درسی علوم تجربی دورة ابتدایی کشور از نظر چهار عنصر هدف، محتوا، شیوه های یاددهی-یادگیری، و روشهای ارزشیابی و نیز به منظور شناسایی مشکلات و چالشهای فراروی آن و ارائه پیشنهاداتی در جهت ارتقای وضعیت موجود انجام گرفته است. روش مطالعه سنتزپژوهی با تاکید بر تحلیل یافته های تحقیقات مرتبط پیشین انجام گرفته است. یافته های کلی حاکی از آن است که مهمترین چالشها و نقاط ضعف برنامه درسی علوم تجربی دورةابتدایی، تاکید آن بر معلم محوری، محدودشدن محتوای کتابها به مباحث نظری و تفکر همگرا، اعمال روشهای سنتی تدریس و کیفیت پائین آموزشهای ضمن خدمت معلمان، عدم توجه به خودارزیابی دانش آموزان و... می باشد. در مقابل، گذر از برنامه درسی معلم محور به یادگیرنده محور، تنوع دادن به کتابهای درسی با توجه به مسائل بومی-منطقه ای، بازنگری و اصلاح محتوای کتابها براساس پیشرفتهای علمی و فن آوری اطلاعات،استفاده از روشهای فعال و جدید تدریس و ... برای اصلاح برنامه درسی علوم دوره ابتدایی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, علوم دوره ابتدایی, هدف, محتوا, تدریس, ارزشیابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021976,
author = {امین خندقی, مقصود and زرقانی, کوکب},
title = {تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه},
booktitle = {همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام},
year = {2011},
location = {کیش, ايران},
keywords = {برنامه درسی، علوم دوره ابتدایی، هدف، محتوا، تدریس، ارزشیابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه
%A امین خندقی, مقصود
%A زرقانی, کوکب
%J همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
%D 2011

[Download]