همایش برنامه درسی تربیت معلم , 2011-03-01

عنوان : ( ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , سمیه دشتی بقمچ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزریابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مدرسان و دانشجو- معلمان دوره کارشناسی رشته اموزش ابتدایی مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد شهر مشهد می باشد نمونه مورد مطالعه شامل 10 نفر از اساتید و 20 نفر از دانشجویان این مرکز تربیت معلم می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. مصاحبه شامل 4 سوال درباره توجه محتوا به مهارت‌آموزی، آمادگی برای معلمی، ضرورت و اهمیت مباحث طرح شده در محتوا و غنی و روزآمد بودن محتوا بود. اطلاعات تحلیل و تلخیص شده نشان داد که گروه دانشجویان نسبت به محتوای دروس ارائه شده رضایت نسبی داشتند؛ اما آنان معتقد بودند که تأثیر شرایطی همچون کمبود امکانات، کمبود اساتید متخصص و ... از کیفیت محتوا می کاهد. مدرسان معتقد بودند که چون دروس این رشته از ابتدا با آموزش مهارتهای عملی در دوره کاردانی آغاز می شود و در دوره کارشناسی به سمت نظریه می رود، دانشجو-معلم از درک اهمیت محتوای ارائه شده در دوره کارشناسی عاجز است و یادگیری آنها را غیرضروری می داند از این رو، کیفیت محتوا از منظر دانشجو کاسته می شود. به نظر مدرسان باید محتوا به نحوای باشد که مفهوم و ابعاد تعلیم و تربیت هم در بخش نظری و هم در بخش عملی برای دانشجو-معلم روشن باشد و وی اهمیت بنیانهای نظری را درک کند.

کلمات کلیدی

, آموزش ابتدایی, تربیت معلم, ارزشیابی آموزشی, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021978,
author = {امین خندقی, مقصود and دشتی بقمچ, سمیه},
title = {ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم},
booktitle = {همایش برنامه درسی تربیت معلم},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {آموزش ابتدایی، تربیت معلم، ارزشیابی آموزشی، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم
%A امین خندقی, مقصود
%A دشتی بقمچ, سمیه
%J همایش برنامه درسی تربیت معلم
%D 2011

[Download]