آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان )

نویسندگان: زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021980,
author = {شیرمحمدی علی اکبرخانی, زهرا and انصاری, حسین and علیزاده, امین},
title = {مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {تبخیر تعرق پتانسیل یکی از عوامل مهم سیکل هیدرولوژی است که باید در طرح های آبیاری، مطالعات هیدرولوژیکی برآورد شود. در بسیاری از مواقع و در شرایط گوناگون نیاز به تخمین تبخیر-تعرق مرجع در بازه های زمانی ساعتی و یا حتی کوچکتر وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه مقادیر تخمینی دو روش تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو-56 در بازه زمانی یک ساعته در شهرستان فریمان استان خراسان رضوی و مقایسه مجموع 24 ساعته تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو -56 با مقادیر تخمینی روزانه محاسبه شده از معادله پنمن مانتیث فائو-56 روزانه می باشد. داده های هواشناسی مورد نیاز در یک دوره 278 روزه (اول مهر ماه 1387 تا چهاردهم مرداد ماه 1388) از ایستگاه هواشناسی اینترنتی خودکار نصب شده در یک مزرعه خصوصی واقع در شهرستان فریمان دریافت گردیدند. نتایج نشان داد که در طول روز تبخیر-تعرق ساعتی پنمن مانتیث ASCE بیشتر از تبخیر-تعرق ساعتی پنمن مانتیث فائو 56 می باشد، که به دلیل کم بودن مقاوت سطحی در مدل تبخیر-تعرق ساعتی پنمن مانتیث ASCE در طول روز، دور از انتظار نمی باشد. در حالیکه در طول شب در روش تبخیر-تعرق ساعتی پنمن مانتیث ASCE مقدار مقاومت سطحی بیشتر بوده و در نتیجه تبخیر کمتر از روش تبخیر-تعرق ساعتی پنمن مانتیث فائو 56 می باشد. مقادیر تبخیر-تعرق یک ساعته پنمن مانتیث ASCE در حدود 18 درصد بیشتر از تبخیر-تعرق یک ساعته پنمن مانتیث فائو 56 در این منطقه می باشد و مقادیر تبخیر-تعرق مجموع 24 ساعته پنمن مانتیث فائو در حدود 14 درصد کمتر از تبخیر-تعرق مجموع 24 ساعته پنمن مانتیث ASCE می باشد. اختلاف بین مقادیر محاسبه شده تبخیر-تعرق یک ساعته از دو روش در طول شب و روز وابستگی بسیار بالایی با سرعت باد در روز و شب داشته است. برای تمام طول سال مقادیر تبخیر-تعرق مجموع 24 ساعته پنمن مانتیث فائو 56 نسبت به مقادیر تبخیر-تعرق روزانه پنمن مانتیث فائو 56، در حدود 6/2 درصد بیش برآورد داشته است درحالیکه روش تبخیر-تعرق مجموع 24 ساعته پنمن مانتیث ASCE نسبت به تبخیر-تعرق روزانه پنمن مانتیث فائو 56، در حدود 17 درصد بیش برآورد داشته است. این نتایج تاکید می کند که برای مواردی که نیاز به استفاده از داده های یک ساعته و یا روزانه برای تمام طول سال می باشد استفاده از داده های تبخیر-تعرق یک ساعته و روزانه روش پنمن مانتیث فائو 56 توصیه می گردد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان
%A شیرمحمدی علی اکبرخانی, زهرا
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]