روانشناسی, دوره (14), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (383-400)

عنوان : ( تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق فعلی بررسی روند رشدی یکی از مهارتهای لازم برای عبور از خیابان یعنی توانایی درک خطر است. درک خطر هنگام عبور از خیایبان مستلزم شناسائی مکانهای-ایمن- و -خطرناک- عبور از خیابان است. 177 کودک در گروه های سنی 5، 7، 9، 11 ساله و 36 بزرگسال در این تحقیق شرکت کردند. توانایی درک خطر آزمودنی ها بوسیله 10 تصویر از مکان های -ایمن- و -خطرناک- عبور از خیابان ارزیابی شد. از آزمودنی ها خواسته شد-ایمن- یا -خطرناک- بودن هر مکان را با ذکر دلایل خود بیان کنند. نتایج تحقیق نشان می دهند کودکان 5 و 7 ساله در شناسائی مکانهای ایمن و خطرناک بسیار ضعیف بودند و کودکان 9 و 11 ساله اگرچه در شناسایی مکان های ایمن خوب عمل کردند اما در شناسائی مکانهای خطرناک نسبت به بزرگسالان ضعیفتر بودند. کودکان کوچکتر دلیل ایمن و خطرناک بودن مکان عبور را -بود یا نبود اتومبیل- دانستند، کودکان بزرگتر به عامل های دیگر چون -چند طرفه بودن خیابان- و -محدودیت دید- اشاره کردند. نتایج با استفاده از رویکرد پیاژه و پردازش اطلاعات و نیز آمار حوادث خیابانی کودکان مورد بحث قرار گرفت. تهیه برنامه های آموزشی متناسب با سن در جهت ارتقاء این توانایی از کاربردهای ضمنی پیشنهادی تحقیق فعلی است.

کلمات کلیدی

, کودکان, درک خطر, رفتار ترافیکی, مکان های ایمن و خطرناک عبور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021983,
author = {طبیبی, زهرا and امین یزدی, سیدامیر},
title = {تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی},
journal = {روانشناسی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-8436},
pages = {383--400},
numpages = {17},
keywords = {کودکان، درک خطر، رفتار ترافیکی، مکان های ایمن و خطرناک عبور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی
%A طبیبی, زهرا
%A امین یزدی, سیدامیر
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2011

[Download]