پژوهشنامه دامپزشکی, دوره (6), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (101-106)

عنوان : ( تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA )

نویسندگان: مهدی خسروی , سید امیر رضا پری زاده , محمدرضا نصیری , احسان باقرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری لکوز گاوی که به وسیله ویروس لوسمی گاو، یک انکو ویروس تیپC اگزوژن در خانواده رتروویریده ایجاد می شود، یکی از بیماری های کشنده ویروسی است که می تواند گونه های مختلف جانوری را به صورت طبیعی یا تجربی الوده می کند .جهت بررسی الودگی به ویروس لکوز گاوی ،تعداد 175نمونه خون از گاوهای هلشتاین جمع اوری گردید.DNA ژنومی از 100میکرولیتر خون استخراج شد. جهت ارزیابی کیفیت و کمیت DNA استخراجی ژل مونیتورینگ و اسپکتوفتومتری مورد استفاده قرار گرفت. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن BLV از ژل اگارز 4/1 درصد با رنگ امیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد. از مجموع دام های مورد بررسی 48راس(4/27درصد) الوده به ویروس لکوز گاو بودند.

کلمات کلیدی

, گاو هلشتاین, لکوز گاوی, تست DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021986,
author = {مهدی خسروی and پری زاده, سید امیر رضا and نصیری, محمدرضا and احسان باقرپور},
title = {تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA},
journal = {پژوهشنامه دامپزشکی},
year = {2011},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-5288},
pages = {101--106},
numpages = {5},
keywords = {گاو هلشتاین،لکوز گاوی،تست DNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA
%A مهدی خسروی
%A پری زاده, سید امیر رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A احسان باقرپور
%J پژوهشنامه دامپزشکی
%@ 2228-5288
%D 2011

[Download]