همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , مهناز کیانی فریز , یحیی سلاح ورزی , نوید وحدتی مشهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سورنجان گیاهی دارویی از جنس کلشیکوم و از خانواده کلشیکاسه می باشد که تاکنون وجود نزدیک به 15 گونه ی آن در ایران گزارش شده است. جزء اصلی ماده ی مؤثره ی این گیاه کلشیسین می باشد که به علت ساختار پیچیده ای که دارد هنوز از منابع طبیعی گیاهی بدست می آید. ازدیاد این گیاه توسط کورم خیلی کند بوده و هر کورم مادری فقط یک کورم جدید (بندرت دو کورم) تولید می کند، از طرفی بذرها دارای خواب بوده و جوانه زنی کندی دارند و از زمان کشت بذر تا جوانه زنی بیشتر از یک سال طول میکشد. تحقیق حاضر به منظور پیدا کردن روشی مؤثر به منظور بهبود و تسریع جوانه زنی بذر گیاه سوخوار Bioss Colchicum kotschyi ، در آزمایشی با 24 تیمار و 4 تکرار انجام شد. بذرها بلافاصله پس از برداشت به دو توده تقسیم شدند و پیش تیمار حرارتی (توده ای بدون پیش تیمار و توده ی دیگر پیش تیمار گرمایی مرطوب) انجام شد. پس از تیمار حرارتی و به منظور اعمال تیمار شیمیایی هر دو توده بذری با اسید سولفوریک در دو سطح(0 و 50% ) تیمار شدند. سپس بذرها توسط غلظتهای مختلف GA3 (0، 250، 500 وppm 1000) و نیترات پتاسیم (0، 1 و 2%) تیمار و به منظور جوانه زنی در پتری دیش های حاوی آگار 1% کشت شده و در تاریکی قرار داده شدند. نتایج نشان داد پیش تیمار گرمای مرطوب همراه با تیمار شیمیایی GA3، باعث کوتاه شدن خواب بذر و افزایش درصد جوانه زنی تا 70 درصد می شود و افزایش درصد جوانه زنی متناسب با افزایش غلظت GA3 بود. در بذرهایی که تیمار حرارتی نشده بودند یا بذرهایی که با اسید سولفوریک و نیترات پتاسیم تیمار شده بودند، جوانه زنی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, سورنجان, پیش تیمار حرارتی, جوانه زنی بذر, تیمار شیمیایی, کشت درون شیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021990,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and کیانی فریز, مهناز and سلاح ورزی, یحیی and وحدتی مشهدیان, نوید},
title = {تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سورنجان، پیش تیمار حرارتی، جوانه زنی بذر، تیمار شیمیایی، کشت درون شیشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A کیانی فریز, مهناز
%A سلاح ورزی, یحیی
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]