همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زادفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سورنجان یا گل حسرت گیاهی دارویی از جنس Colchicum و از خانواده Colchicaceae می باشد. یکی از مهمترین ترکیبات دارویی این گیاه، آلکالوئید کلشیسین است که میزان آن در فصول مختلف، متفاوت است. به منظور تعیین میزان کلشیسین در فصول مختلف سال، کورم های گونه ی Colchicum kotschyi Boiss از منطقه ی نغندر در حوالی شهر مشهد و کورم های گونه ی C. robustum stefanov از ناحیه ی بابا امان در حوالی بجنورد، طی چهار فصل سال از دو منطقه جمع آوری و شناسایی شدند. پس از خشک و پودر کردن کورم ها، عصاره گیری از نمونه ها انجام شد و میزان کلشیسین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بدست آمد. دو گونه از نظر میزان کلشیسین در فصول و مراحل نموی مختلف،متفاوت بودند. بیشترین میزان کلشیسین در هردو گونه در برداشت پاییزه حاصل شد، با این تفاوت که درگونه ی Colchicum kotschyi همزمان با گلدهی و در گونه ی C.robustumمصادف با زمان تشکیل ریشه، بترتیب با میزان0.077% و (W/W) 0.049% بود.کمترین میزان کلشیسین در گونه ی Colchicum kotschyiدر برداشت تابستان (قبل از شروع گلدهی) و در گونه یC.robustumدر برداشت زمستان (همزمان با گلدهی و شروع رشد رویشی)بترتیب با میزان0.0058% و(W/W) 0.0075% بدست آمد.

کلمات کلیدی

, کلشیسین, سورنجان, مراحل نموی, تغییرات فصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021991,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and رحیم تقی زادفری},
title = {بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {کلشیسین، سورنجان، مراحل نموی، تغییرات فصلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A رحیم تقی زادفری
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]