همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سورنجان، گیاهی دارویی از جنس Colchicum و خانواده Colchicacea می باشد که چندین گونه ی آن در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد میکنند. جزء اصلی ماده ی مؤثره ی این گیاه کلشی سین می باشد که به علت ساختار پیچیده ای که دارد هنوز از منابع طبیعی گیاهی بدست می آید. طی سال های اخیرکشت بدون خاک به علت داشتن مزایایی از قبیل: سالم تر بودن، عملکرد بالاتر، قابل کنترل بودن عواملی چون تغذیه، کاهش هزینه ها ی مربوط به ضد عفونی خاک، حذف آیش، مصرف کم آب و کم بودن آفات و بیماری ها، برای گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف عناصر غذایی در کشت بدون خاک در فضای آزاد، بر عملکرد کورم و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss در طرحی کاملا تصادفی شامل سه سطح ازت (100، 150 و ppm200، با 3 تکرار و 5 مشاهده در هر تکرار) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89-1388 انجام شد. کورم ها ی یکنواخت از نظر اندازه و وزن در فصل خواب گیاهان از عرصه (منطقه ی نقندر در حوالی شهر مشهد) جمع آوری شدند و در گلدان هایی با قطر دهانه ی cm30 که با نسبت مساوی از کوکوپیت + پرلایت پر شده بودند،کشت شدند. پس از پایان رشد رویشی، کورم های دختری برداشت شدند و صفات مربوط به عملکرد کورم و میزان کلشی سین بدست آمد. بیشترین میزان وزن، قطر و طول کورم در تیمار ppm 200 نیتروژن، بترتیب g11.64، cm 2.25 و cm 3.8 بدست آمد. بیشترین و کمترین میزان کلشی سین، بترتیب در تیمارهای 150 و ppm 100 نیتروژن با میزان mg/g 0.553 و mg/g 0.264 ماده ی خشک بدست آمد.

کلمات کلیدی

, سورنجان, کشت بدون خاک, عناصر غذایی, کلشی سین, عملکرد کورم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021992,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and بیات, حسن},
title = {تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سورنجان، کشت بدون خاک، عناصر غذایی، کلشی سین، عملکرد کورم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A بیات, حسن
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]