همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان آلکالوئید کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل چهار سطح کود نیتروژن (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، چهار سطح کود بیولوژیک نیتروکسین (0، 20، 40 و 60 لیتر در هکتار) و تیمار 100 کیلو گرم کود نیتروژن + 40 لیتر نیتروکسین در هکتار، با سه تکرار طی سال زراعی 88-89 در شرایط رویشگاهی ( منطقه ی نقندر در حوالی شهر مشهد) انجام شد. نتایج نشان داد که تمام تیمارهای کودی، عملکرد کورم و کلشی سین بیشتری در مقایسه با تیمار شاهد در واحد آزمایشی داشتند. تیمارهای 100 کیلوگرم نیتروژن و 40 لیتر نیتروکسین در هکتار، بترتیب بیشترین میزان کلشی سین و وزن ترکورم را با میزان mg/g0.52 ماده خشک و g38.47 داشتند. بیشترین عملکرد کورم تازه و کلشی سین در واحد آزمایشی، بترتیب با میزان346.21 گرم و 13.1 میلی گرم، در تیمار 40 لیتر نیتروکسین در هکتار بدست آمد در حالی که در تیمار شاهد کمترین عملکرد کورم تازه و کلشی سین بترتیب با میزان 144.18 گرم و 5.16 میلی گرم مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, کودهای زیستی, کلشی سین, رویشگاه, عملکرد کورم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021993,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود},
title = {تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {کودهای زیستی، کلشی سین، رویشگاه، عملکرد کورم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]