مدیریت و توسعه, دوره (9), شماره (33), سال (2007-9) , صفحات (8-27)

عنوان : ( مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضه )

نویسندگان: علی اصغر انواری رستمی , علیرضا پویا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت زنجیره عرضه شامل فرایند اتخاذ تصمیماتی یکپارچه طی زنجیره تامین، از تامین کنندگان مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است.د این فرایند شامل سه تصمیم اصلی تامین، تولید و توزیع می باشد. در این مقاله ابتدا، مدل ریاضی هماهنگی برای این تصمیمات در طول زنجیره عرضه ارائه گردیده است. از آنجائیکه در این برنامه ریزی متغیرهایی ماندد تقاضا در شرایط فازی قرار دارند، مدل ریاضی بدین منظور مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. نتایج در مورد مطالعه نشاندهنده اعتبار و کارمدی مدل فازی ارائه شده بود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تامین, تولید, توزیع, برنامه ریزی ریاضی فازی, زنجیره عرضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021996,
author = {علی اصغر انواری رستمی and پویا, علیرضا},
title = {مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضه},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2007},
volume = {9},
number = {33},
month = {September},
issn = {1735-465x},
pages = {8--27},
numpages = {19},
keywords = {برنامه ریزی تامین،تولید،توزیع، برنامه ریزی ریاضی فازی، زنجیره عرضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضه
%A علی اصغر انواری رستمی
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2007

[Download]