همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل , 2011-03-02

عنوان : ( دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت‌یابی وستفالیایی در روابط بین الملل،بستر تاریخی شکل‌گیری فرآیند دولت/ ملت سازی بوده است.ملت‌ها با ویژگی‌های هویتی خاص و با نظرافکندن به -دیگرانی-در برابر خود،در روندی تاریخی،به پیدایش دولت‌هایی مدد می‌رسانند که کارویژه اساسی آنان،حفظ منافع و مصلحت‌ها و یا به تعبیر درست‌تر،دستیابی و نگهداشت منافع ملی است.به نظر می‌رسد تقسیم بندی سیاسی جهان بر اساس -دولت/ ملت-،نشان‌دهنده پیدایش و کمال فرآیند عرفی‌سازی عرصه سیاست است. بنابراین،پرسش اساسی این است که تاکنون،چنین مفروضه ای،چه سرنوشتی در جهان اسلام یافته است؟ به عبارت دیگر،آیا می‌توان این باور را برگزید که کمال روند دولت/ ملت سازی در جهان اسلام،سرانجام به شتاب در فرآیند عرفی‌سازی خواهد انجامید؟به نظر می‌رسد بیش از هر چیز می‌بایست میزان اسلامیت(نقش اسلام و دین و مذهب)را در روند دولت/ ملت سازی نزد دولت های مسلمان روشن کرد و معلوم ساخت که دین/ مذهب تا چه حد،جایگاهی در پردازش هویت ملی یک ملت داشته است و دولت ملی در یک کشور مسلمان،به چه میزان در دو عرصه داخلی و خارجی،دغدغه های دینی و مذهبی دارد.در باره دولت/ ملت سازی در جهان اسلام، می توان هم نگاه تئوریک داشت و هم پژوهشی موردی.نگارندگان با گزینش مدل مالزی تلاش خواهند کرد نشان دهند که مصالح هویت سازانه و پاره‌های هویت‌بخش در روند دولت / ملت سازی در کشور مالزی چگونه بوده است؟آیا می توان در پیدایش هویت ملی و دولت ملی در کشور مالزی(و با تکیه بر عناصری چون زبان،تاریخ،خاطره قومی،سرزمین،دین،فرهنگ مشترک) بر جنبه‌های اسلامی زایش و پیدایش دولت / هویت ملی در مالزی انگشت اشارت گذاشت و یا می‌بایست دولت/ ملت مالزی را در پیوستار نظریه متجددانه،گیتیانه،وستفالیایی،و مدرن دولت / ملت سازی قلمداد نمود؟

کلمات کلیدی

, دولت سازی, ملت سازی, جهان اسلام, مالزی, دولت ملی در مالزی, هویت ملی در مالزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022000,
author = {خلیلی, محسن},
title = {دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی},
booktitle = {همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {دولت سازی،ملت سازی،جهان اسلام،مالزی،دولت ملی در مالزی،هویت ملی در مالزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی
%A خلیلی, محسن
%J همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل
%D 2011

[Download]