همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: اعظم لشکری تخم مرز , احسان عیشی رضائی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین فعالیت های بشر، اقلیم بیشترین تاثیر را بر بخش کشاورزی دارد. فاکتورهای اقلیمی مهمترین عوامل تعیین کننده سرعت رشد و نمو گیاهان بوده و اساساً امکان کشت یا عدم کشت یک گیاه را در یک منطقه تعیین می کنند. بررسی تأثیر اقلیم بر رشد هر گیاهی اولین مرحله در پیدا کردن نواحی مناسب جهت کشت و تولید گیاهان جدید می باشد. بسیاری از گیاهان موجود در عرصه های طبیعی کشور ما ایران دارای پتانسیل بالایی از دیدگاه دارویی و اقتصادی را دارند. بدون شک اولین مرحله برای به فعل در آوردن این پتانسیل اقتصادی و کشت این گونه گیاهان در عرصه های زراعی بررسی امکانپذیری کشت آنهادر شرایط جدید محیطی است. این مطالعه به منظور بررسی امکان کشت کدوی تخم کاغذی در شرایط اقلیمی استان خراسان انجام شد. پارامترهای اقلیمی مورد استفاده دما، بارندگی و ساعت آفتابی بود. متوسط دمای حداقل و حداکثر، بارندگی و ساعات آفتابی طی فصل رشد (اردیبهشت- شهریور) برای سه منطقه مشهد، سبزوار و بیرجند طی 44 سال (84- 1344)، برای بجنورد طی 28 سال (84- 1357) و برای چهار منطقه فردوس، قائن، کاشمر و سرخس طی 20 سال (84- 1364) محاسبه شد. مناطق مختلف بر اساس نیازهای متفاوت مراحل فنولوژیکی کدوی تخم کاغذی به دما، بارندگی و ساعات آفتابی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد مناطق شمالی استان خراسان (بجنورد) نسبت به مناطق جنوبی از نظر کشت کدوی تخم کاغذی مناسبتر بود.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, فاکتورهای اقلیمی, رشد گیاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022010,
author = {لشکری تخم مرز, اعظم and عیشی رضائی, احسان and بنایان اول, محمد},
title = {مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، فاکتورهای اقلیمی، رشد گیاهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A لشکری تخم مرز, اعظم
%A عیشی رضائی, احسان
%A بنایان اول, محمد
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]