بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (548-555)

عنوان : ( بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی )

نویسندگان: رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال Silybum،(marianum L.) 1386 آزمایشی در سال زراعی 1388-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی با سه تکرار و شش تیمار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذر با ازتوباکتر، کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست، ترکیب دو تیمار و شاهد (بدون کود) بودند. در این تحقیق صفاتی از جمله تعداد شاخه های فرعی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد NPK ازتوباکتر و کمپوست، کود شیمیایی گل آذین در هر بوته، قطر گل آذین، تعداد دانه در هر طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن، درصد سیلیمارین، درصد سیلیبین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مصرف انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی در خاک بر اجزای عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی این گیاه بی تأثیر بود، ولی بر روی درصد روغن، سیلیمارین و سیلیبین بذر تأثیر معنی داری داشت . 20 ) را نسبت به سایر گیاهان تحت تیمار داشت و بعد از آن تیمارهای کودی ازتوبا کتر و / گیاهان تیمار شده با کود کمپوست بیشترین درصد روغن( 1 مخلوط ازتوباکتر و کمپوست بیشترین تأثیر را بر درصد روغن دانه داشتند. تیمارهای شاهد، کود شیمیایی، کود کمپوست و ازتوباکتر از نظر تأثیر بر درصد سیلیمارین دانه و همچنین تیمارهای شاهد، کود کمپوست، ازتوباکتر، مخلوط ازتوباکتر و کمپوست از لحاظ تأثیر بر درصد سیلیبین دانه هیچگونه اختلاف 16 ) را داشت. از بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی مثبت بین / معنی داری نداشتند. گیاهان تیمار شده با کود شیمیایی کمترین درصد سیلیبین ( 4 و بیشترین همبستگی منفی مربوط به تعداد دانه در کاپیتول با تعداد گل آذین در بوته بود. به نظر می رسد که (r=0/ ارتفاع بوته با عملکرد دانه (** 68 کودهای زیستی می توانند در کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین برای کودهای شیمیایی در گیاه دارویی ماریتیغال مطرح باشند.

کلمات کلیدی

, روغن دانه, خصوصیات مورفولوژیکی, سیلیمارین, سیلیبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022017,
author = {یزدانی بیوکی, رستم and رضوانی مقدم, پرویز and خزاعی, حمیدرضا and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {548--555},
numpages = {7},
keywords = {روغن دانه، خصوصیات مورفولوژیکی، سیلیمارین، سیلیبین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خزاعی, حمیدرضا
%A آستارائی, علیرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]