پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (77-83)

عنوان : ( عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم )

نویسندگان: روح الله بهزاد , خلیل بهزاد , مصطفی مظاهری طهرانی , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت چغندر قند به لحاظ تکنولوژی تولید قند و شکر میزان سدیم و پتاسم آن است، زیرا این ترکیبات به شدت ملاس زا بوده و راندمان تولید را کاهش می دهند. با توجه به عواملی که باعث تغییر این ترکیبات در چغندر و در نتیجه در شربت تولیدی در کارخانجات تولید قند و شکر می شود، به لحاظ تکنولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی اثر اندازه چغندر قند و منطقه کاشت آن بر روی تغییرات سدیم و پتاسیم چغندرهای نگهداری شده در سیلو پرداخته شده است. برای این منظور چغندر های حاصل از سه منطقه کاشت در چهار اندازه (درشت، متوسط، ریز و مخلوط ) سورت شد و در سه مرحله و هر مرحله 18 روز در سیلوهای صنعتی قند شیروان نگهداری گردید و میزان سدیم و پتاسیم آن اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار سدیم و پتاسیم چغندر های شاهد وابسته به منطقه کاشت چغندر بوده و در اثر نگهداری در سیلو مقدار آن نسبت معکوس با اندازه چغندر دارد، بطوریکه افزایش مقدار ترکیبات مذکور در چغندرهای ریز در طی نگهداری بیشتر است.

کلمات کلیدی

, اندازه چغندر قند, سدیم, پتاسیم, مناطق مختلف کاشت, ذخیره سازی در سیلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022027,
author = {روح الله بهزاد and بهزاد, خلیل and مظاهری طهرانی, مصطفی and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {77--83},
numpages = {6},
keywords = {اندازه چغندر قند، سدیم، پتاسیم، مناطق مختلف کاشت، ذخیره سازی در سیلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم
%A روح الله بهزاد
%A بهزاد, خلیل
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]