مهندسی عمران فردوسی, دوره (22), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (63-82)

عنوان : ( بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار )

نویسندگان: براتعلی محمدزاده , محمدرضا اصفهانی , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار، بررسی و تحلیل می شود. پارامترهای مقاومت فشا ری بتن، قطر میلگردهای کششی، مقدار و قطر خامو تهای دور وصله به عنوان متغیرهای اصلی نمونه های مختلف آزمایشگاهی، در نظر گرفته شده اند. تعداد 16 تیر نمونه ی آزمایشگاهی در مقیاس واقعی ساخته و آزمایش شدند. در آزمایشها به کمک دستگاه دریافت و ثبت داده ها مقادیر بار و تغییر مکان وسط دهانه تعیین شدند. با استفاده از مقا دیر بار و تغییر مکان انداز ه گیری شده، منحنی با ر- تغییر مکان و شکل پذیری تیرها تعیین و مورد برر سی قرار گرفتند. به منظور ار زیابی شکل پذیری تیرها، از شاخص شکل پذیری که قبلاً توسط محققین ارائه شده است، استفاده شد. مقایسه ی شاخص شکل پذیری در نمونه های مختلف، نشان می دهد که مقاومت فشا ری بتن و مقدار و قطر خامو ت، اثر قابل توجهی روی شکل پذیری تیرهای وصله دار دارد؛ در عین حال با استفاده از مقدار مناسب خاموت، می توان برای مقاوم تهای مختلف به شکل پذیری مناسب رسید.

کلمات کلیدی

, میل گرد کششی, میل گرد جانبی (خاموت) (تیر), بتن آرمه, پیوستگی, طول وصله, شک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022028,
author = {محمدزاده, براتعلی and اصفهانی, محمدرضا and شوشتری, احمد},
title = {بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2011},
volume = {22},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۵۴},
pages = {63--82},
numpages = {19},
keywords = {میل گرد کششی، میل گرد جانبی (خاموت) (تیر)، بتن آرمه، پیوستگی، طول وصله، شک لپذیری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار
%A محمدزاده, براتعلی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A شوشتری, احمد
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ ۲۰۰۸-۷۴۵۴
%D 2011

[Download]