اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی )

نویسندگان: علی مشهدی , مرتضی کرمی , حسین مومنی مهموئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اوقات فراغت چنان در پدیده جوانی تنیده است که باید آن را منشأ شناخت و به رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویت دانست. تأثیرات مهمی که گذراندن اوقات فراغت در دوران معاصر بر فضای سیاست، فرهنگ، اقتصاد و بر جوامع و خانواده و جوانان گذاشته است نه تنها مصرف کنندگان برنامه های اوقات فراغت بلکه تولیدکنندگان کالاهای اوقات فراغت را نیز به تنوع طلبی و ساختار شکنی بنیادها وادار کرده است، تا دائماً و خلاقانه عناصری از اوقات فراغت را ابداع کنند و با انتخاب اجزاء متفاوت فرهنگی و ترکیب آنها با یکدیگر، هویتهای جدید را بجویند. این پیوند مستحکم، در گفتمانی که جوانی را به عنوان سرمایه نه تهدید می-شناسد، عامل تداوم فرهنگ و ادغام و یکپارچگی اجتماعی و توسعه روزافزون تولید فرهنگ شده است. فرهنگ و صنعت اوقات فراغت زمانی میتواند پاسخگوی درخواست جوانان باشد که شاهد متنوع شدن عرصه تولید و مصرف در بخش فرهنگ باشیم و بدین ترتیب، شیوه های متناسب با نیازهای نوین گذران اوقات فراغت شکل گیرد. در مقاله حاضر ضمن بررسی ضرورت و جایگاه اوقات فراغت و آموزش آن، مدلهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سپس مدلی جهت برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, اوقات فراغت, برنامه درسی, آموزش اوقات فراغت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022046,
author = {مشهدی, علی and کرمی, مرتضی and حسین مومنی مهموئی},
title = {برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی},
booktitle = {اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اوقات فراغت، برنامه درسی، آموزش اوقات فراغت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی
%A مشهدی, علی
%A کرمی, مرتضی
%A حسین مومنی مهموئی
%J اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران
%D 2011

[Download]