بیابان- Desert, دوره (11), شماره (1), سال (2006-6)

عنوان : Effect of leachate and solid waste compost on yield and yield components of wheat ( تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم )

نویسندگان: فرشته الماسیان , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد کمپوست در خاکهای کشاورزی کم و بیش رایج شده است، ولی متأسفانه به دلیل بالا بودن درصد رطوبت زباله های شهری ، مقدار زیادی شیرابه در فرآیند تبدیل زباله به کمپوست تولید می شود که اگر به شیوه ای مناسب جمع آوری نشود می تواند مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید. بنابراین بمنظور بررسی تأثیر شیرابه و کمپوست حاصل از زباله های شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم این مطالعه با چهار تیمار آبیاری در نسبتهای مختلف شیرابه و آب ( T0 = آب معمولی، T2 = 20 ، T4= 40 و T6= 60 درصد حجمی شیرابه با آب ) در خاک حاوی 15 تن در هکتار کمپوست زباله شهری در شرایط گلخانه بر روی گیاه گندم بصورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثرات معنی دار نسبتهای مختلف شیرابه و آب و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم بود. بطوریکه عملکرد و اجزای عملکرد گندم با افزایش نسبت شیرابه به آب به بیش از نسبت 80/20 کاهش یافت. بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد در نسبت شیرابه به آب 80/20 (T2) و درخاک حاوی کمپوست مشاهده شد. بعلاوه مقایسه خاک شاهد با و بدون کمپوست بیانگر تأثیر مثبت کمپوست بر تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد کاه و کلش و دانه در گلدان بوده، که احتمالا بدلیل افزایش ماده آلی و فراهمی سطوح عناصر غذایی در خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک می باشد. در رابطه با ارتفاع گیاه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و کلش و عملکرد دانه در گلدان، اثرات مثبت تیمار آبیاری با نسبت شیرابه به آب 80/20 در افزایش این پارامترها بمراتب بیشتر از اثرات ایجاد شده توسط افزودن کمپوست بوده است.

کلمات کلیدی

تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102205,
author = {الماسیان, فرشته and آستارائی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Effect of leachate and solid waste compost on yield and yield components of wheat},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2006},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-0875},
keywords = {تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of leachate and solid waste compost on yield and yield components of wheat
%A الماسیان, فرشته
%A آستارائی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2006

[Download]