سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن )

نویسندگان: پویا همراهان باجگران , سعید زینالی هریس , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از ارائه ی این مقاله، مدلسازی پلاریزاسیون غلظتی در یک مدول غشایی و اثر آن بر دبی و ترکیب تراویده با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. برای این منظور، یک غشاء سلولز استات نامتقارن متخلخل و خوراکی متشکل از دو جزء آرگون و نیتروژن در نظر گرفته شده است. مدلسازی به گونه ای انجام شده است که هر دو جزء قادر باشند متناسب با تراوش پذیریشان از غشاء عبور کنند، بنابراین پروفایل های غلظت در هر دو سمت خوراک و تراویده بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل، افزایش دبی خوراک منجر به کاهش پلاریزاسیون غلظتی می شود که این امر افزایش دبی تراویده و غلظت جزء مطلوب در آن را در پی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, غشا متخلخل متقارن, پلاریزاسیون غلظتی, CFD, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022050,
author = {همراهان باجگران, پویا and زینالی هریس, سعید and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه علم و صنعت, ايران},
keywords = {غشا متخلخل متقارن- پلاریزاسیون غلظتی- CFD- مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن
%A همراهان باجگران, پویا
%A زینالی هریس, سعید
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]