سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان , مسعود طاهونچی شاندیز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، شبیه سازی عددی جریان آشفته نانو سیال آب/CuO در کانالهای با مقطع مثلثی توسط نرم افزار Fluent مورد بررسی قرار گرفته است . کانال مثلثی بکار رفته در این شبیه سازی به ضخامت 0.5mm از جنس مس بوده و دارای شرط مرزی دما ثابت دیواره است . به طور کلی هدف از این تحقیق بررسی عددی ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال آب/CuO در رینولدز های مختلف می باشد که از مدلRNG-k- є جهت شبیه سازی استفاده شده است . نتایج شبیه سازی معرف آن است که ضریب انتقال حرارت نانو سیال آب/CuO به عواملی همچون قطر نانو ذرات و غلظت نانو ذرات وابسته بوده که با افزایش غلظت نانو ذرات ضریب انتقال حرارت افزایش و با افزایش قطر نانو ذرات ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانو سیال, بهبود انتقال حرارت , حل عددی , مقطع مثلثی, RNG-k-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022056,
author = {زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین and طاهونچی شاندیز, مسعود},
title = {مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه علم و صنعت, ايران},
keywords = {نانو سیال، بهبود انتقال حرارت ، حل عددی ، مقطع مثلثی، RNG-k- є},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A طاهونچی شاندیز, مسعود
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]