آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شالوده هایی که روایات حماسیِ برآمده از وقایع تاریخی (حماسه های مصنوعی) را از حماسه هایی که بر الگوهای محض اساطیری شکل گرفته اند (حماسه های طبیعی) ممتاز می کند، ورود خودآگاهی و عقلانیت نسبیت گرای انسانی در پرداخت درونمایه های روایی است که گاه به ساختار و طرح وقایع، ویژگیهایی می بخشد که ارتباطی با الگوهای اساطیری ندارد، اگر چه می کوشد در چهارچوب این الگوها حرکت کند. در مقابل نمادهای حماسه های طبیعی که متأثر از خلّاقیت ناخودآگاهانة جمعی، با ساختار رمز و-چند معنایی-در متن بروز می کنند، تجلّیّات نمادهایی که آگاهانه پرداخت شده اند، تمثیلی و محتوی بر معنایی واحدند. نشانه های این فرایند در شاهنامه را باید در همین تمثیلهای برآمده از اغراض خاص جستجو کرد؛ اغراضی که بخش عمده ای از آنها را انگیزه های آشکار و پنهان سیاسی تشکیل می دهند. در این جستار، ضمن تحلیل فرایند فوق، به چند نمونة اصلی در این خصوص اشاره می شود و ضمن بررسی داستانهایی چون ضحاک و کاوه و فریدون، رستم و اسفندیار و برخی داستانهای بخش تاریخی شاهنامه، به توصیف این حقیقت پرداخته می شود که چگونه، انگیزه های سیاسی، با سویه های متفاوت و حتی متضاد، در تغییر و استحالة برخی روایات کهن و یا خلق آگاهانة بسیاری روایات متأخر دخیل بوده اند و قالبی چون-تمثیل روایی-تا چه اندازه توانسته است، ظرفیت پذیرش و نگاهداری این رویکردهای گاه مخالف را در پیکرة متن شاهنامة فردوسی ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, شاهنامة فردوسی, ضحاک, رستم, اسفندیار, تمثیل روایی, انگیزه های سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022062,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه},
booktitle = {آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهنامة فردوسی، ضحاک، رستم، اسفندیار، تمثیل روایی، انگیزه های سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه
%A قائمی, فرزاد
%J آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]