هزاره شاهنامه , 2011-05-14

عنوان : ( از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرایندگان و راویان، از عهد باستان تا دورة اسلامی، در روند تاریخی شاهنامه سرایی در ایران، نقشهای متفاوتی داشته اند. این نقشها در آغاز که صبغة غالب بر ادبیات شفاهی بوده است، بیشتر با سرایش سرودها و تشکیل روایات و داستانهای حماسی از طریق ترکیب و گسترش این روایات امکان پذیر می شده است و با گذر از طبقات کهن راویان چون گوسانها و خنیاگران، به سوی راویان اعصار بعد چون بلبلها و نقّالان، و شکل گیری ادبیات مکتوب و آثار بزرگی چون شاهنامة فردوسی، این نقش بیشتر از خلق به سوی نقل و حفظ و ارائة هنری آثار متمایل شده است. در این جستار، شواهد متنی و فرهنگی مرتبط با این نقش، چون بن مایه های تکرار شونده در سرودها، نقش سرایندگان در تبدیل تاریخ به حماسه، وجود قطعات مستقلی از قصص حماسی، ترکیب آگاهانة تاریخ با اسطوره، بقایای سبکی و ادبی دربارة خاستگاه شفاهی متون و دیگر نشانه های موجود بررسی شده، کوشیده شده است، تصویر جامعی از این نقش در ارتباط با روند شاهنامه سرایی در ایران ارائه شود.

کلمات کلیدی

, گوسان, خنیاگر, شاهنامه, بلبل, روایت, سرود, حماسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022065,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران},
booktitle = {هزاره شاهنامه},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گوسان، خنیاگر، شاهنامه، بلبل، روایت، سرود، حماسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران
%A قائمی, فرزاد
%J هزاره شاهنامه
%D 2011

[Download]