سالمند - Iranian Journal of Ageing, دوره (5), شماره (18), سال (2011-2) , صفحات (46-52)

عنوان : ( تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند )

نویسندگان: مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی , سپیده جنتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی تمری ن های هاتایوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند صورت گرفت. روش بررسی : جامعه آماری این مطالعه نیمه تجربی را زنان سالمند شهر مشهد (سال 1388 ) تشکیل دادند که 56 سال) به روش در دسترس و داشتن - داوطلب شرکت در پژوهش بودند . 29 زن سالمند سالم (دامنه سنی 72 ملاک های ورود (عدم وجود سابقه بیماری پوکی استخوان پیشرفته، جایگزینی لگن، کوری تدریجی، پارکینسون، سرگیجه وجراحی در یک سال گذشته ) در نمونه آماری قرار گرفتند . تعادل ایستا و پویا به ترتیب از طریق آزمون ثبات وضعیتی و خطر افتادن به وسیلة دستگاه تعادلی بایودکس قبل و بعد از مداخله سنجیده شد . برنامه تم رینی هاتایوگا در سه جلس ه (یک ساعت ) درهفته و به مدت هشت هفته اجرا شد؛ تحلیل آماری داده ها با استفاده از انجام شد. α=0/ همبسته در سطح معناداری 05 t آزمونهای تحلیل واریانس و یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برنامه تمرینی هاتا یوگا به مدت 24 جلسه تأثیر معناداری بر تعادل ایستا : و همچنین تعادل ( p=0/ تعادل داخلی خارجی ( 006 ،( p=0/ تعادل قدامی خلفی ( 002 ،(p= 0/ ثبات کلی ( 001 .(p=0/ پویای زنان سالمند داشت ( 01 نتیجه گیری: با توجه به اثر بخشی برنامه تمرینی هاتایوگا بر تعادل ایستا و پویا به نظر می رسد برنامه تمر ینی با بهبود قدرت عضلانی زنان سالمند به ویژه استقامت و قدرت عضلات در اندام تحتانی واحتمالاً با افزایش کارایی سیستم حرکتی و عصبی و تقویت سازوکار گیرنده های عمقی عضلات و مفاصل بر تعادل اثر داشته و به کاهش خطر زمین خوردن در زنان سالمند منجر شده است. کلید واژه ها: هاتایوگا، تعادل ایستا، تعادل پویا، زنان سالمند.

کلمات کلیدی

تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022072,
author = {سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and جنتی, سپیده},
title = {تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند},
journal = {سالمند - Iranian Journal of Ageing},
year = {2011},
volume = {5},
number = {18},
month = {February},
issn = {1735-806X},
pages = {46--52},
numpages = {6},
keywords = {تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A جنتی, سپیده
%J سالمند - Iranian Journal of Ageing
%@ 1735-806X
%D 2011

[Download]