تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-6) , صفحات (180-187)

عنوان : effect of municipal solid waste compost and vermicompost on yeild and yeild components of plantago ovata ( تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست تولیدی بر گیاه اسفرزه این تحقیق با چهار نسبت کمپوست به خاک (10MC، 20MC، 30MC و 50 (MC، ورمی کمپوست به خاک (10MCW، 20MCW، 30MCW و 50 (MCWو خاک شاهد (C) در شرایط گلخانه انجام شد. مقایسه تیمارهای 20MC و 20MCW با شاهد به ترتیب 7% و 5/23% افزایش در ارتفاع گیاه را نشان دادند. طول سنبله تیمار 20MCW نسبت به 20MC معادل 33% افزایش داشت. بیشترین تعداد سنبله در بوته در تیمار 20MCW مشاهده شد که نسبت به شاهد معادل 5/23% افزایش داشت. بیشترین وزن دانه در سنبله در تیمار 20MCW و کمترین آن در 50 MCWمشاهده شد و به ترتیب در مقایسه با شاهد 20% افزایش و 8/16% کاهش معنی داری داشتند. تعداد دانه در سنبله تیمارهای 20MCW و 50MCW نسبت به شاهد به ترتیب 14% افزایش و 16% کاهش معنی داری داشتند. وزن دانه در بوته تیمار 20MCW در مقایسه با 20MC معادل 8/37% افزایش و هر کدام نسبت به شاهد به ترتیب 5/48% و 7/7% افزایش داشتند. وزن کاه و کلش در بوته تیمارهای 30MCW و 20 MCWحداکثر شد. وزن 1000 دانه تیمار 20 MCWدر مقایسه با سایر تیمارها و شاهد (3/29%) افزایش معنی داری داشت. نسبت وزن دانه به وزن کاه و کلش که بیانگر تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تولید دانه یا کاه و کلش بیشتر می باشد، ورمی کمپوست (20MCW)نسبت به کمپوست زباله شهری (20MC) با 4/39 درصد و شاهد با 24% افزایش دانه بیشتر در مقایسه با کاه و کلش برتری داشت. مناسبترین مخلوط کمپوست زباله شهری با خاک جهت تهیه ورمی کمپوست در نسبت80/20 مشاهده شد که در اکثر پارامترهای اندازه گیری شده برتری خود را نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی آشکار نموده است.

کلمات کلیدی

تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102208,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {effect of municipal solid waste compost and vermicompost on yeild and yeild components of plantago ovata},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2006},
volume = {22},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-0905},
pages = {180--187},
numpages = {7},
keywords = {تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T effect of municipal solid waste compost and vermicompost on yeild and yeild components of plantago ovata
%A آستارائی, علیرضا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2006

[Download]