آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (207-215)

عنوان : ( مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی )

نویسندگان: محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

است. در بسیاری از مطالعات هیدرولوژیکی، هیدروکلیماتولوژی، هواشناسی و بویژه کشاورزی از داده های بارندگی ایستگاه های هواشناسی (سینوپتیک، کلیماتولوژی، باران سنجی ) استفاده شده است . در این میان در مواردی که تراکم شبکه بارانسنجی پاسخگو نبوده و یا برای مناطقی که بعلت صعب العبور بودن فاقد ایستگاه و داده های معتبر بارندگی بوده اند، روش های درون یابی نقش مهمی را ایفا نموده اند . این روش ها همواره دارای خطا بوده و اغلب غیر قابل تعمیم بوده ، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که نوسانات زمانی و مکانی بارندگی جزو ویژگ ی های غالب این مناطق می باشد . در این معرفی شده و سپس به منظور جایگزینی (PERSIANN) مطالعه ابتدا مدل پیش بینی بارندگی از داده های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی برای روشهای درون یابی در تخمین بارش روزانه در مناطق فاقد ایستگاه، خروجی های مدل با دو روش رایج درون یابی (کریجینگ و روش معکوس فواصل) مقایسه شده است . بدین منظور داده های 6 ایستگاه هواشناسی در استان خراسان رضوی برای سال های 2006 تا 2008 مورد استفاده قرار را با داده های واقعی بارندگی نسبت به دو روش درون یابی نشان می دهد ، PERSIANN گرفت. نتایج آنالیز آماری، همبستگی بیشتر خروجی های 0 بوده که این مقد ار برای داده های بازسازی شده به / بطوریکه ضریب همبستگی خروجی های مدل با داده های ایستگاه بجنورد در آزمون کندال 805 0 بوده است. / 0 و برای کریجینگ 565 / روش معکوس فواصل 488

کلمات کلیدی

, روش معکوس فواصل, روش کریجینگ, تخمین بارندگی روزانه, روش های درون یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022084,
author = {غضنفری مقدم, محمدصادق and علیزاده, امین and موسوی بایگی, محمد and فریدحسینی, علیرضا and بنایان اول, محمد},
title = {مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {207--215},
numpages = {8},
keywords = {روش معکوس فواصل، روش کریجینگ، تخمین بارندگی روزانه، روش های درون یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی
%A غضنفری مقدم, محمدصادق
%A علیزاده, امین
%A موسوی بایگی, محمد
%A فریدحسینی, علیرضا
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]