یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

عنوان : ( بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro )

نویسندگان: مریم مقدم متین , آزاده حقیقی طلب , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فرشته حقیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر محققان در زمینه شیمی درمانی سرطان ترجیح می دهند تا از ترکیبات طبیعی به منظور درمان سرطان herniarinعضوی از 7- پرنیل اکسی کومارین ها است. شیمی درمانی ترکیبی، یک روش ارزشمند است . استفاده کنند که با شیوه های متفاوتی انجام می شود. سرطان مثانه یکی از رایج ترین سرطان های سیستم ادراری- تناسلی است. در بر روی سمیت سیس پلاتین مورد بررسی قرار گرفت. herniarin این مطالعه اثرات افزایش دهنده از 7- هیدروکسی کومارین در شرایط قلیایی سنتز شده و سپس بوسیله کروماتوگرافی herniarin : روش پژوهش تعیین شد. ابتدا غلظت های مختلف NMR بوسیله روش herniarin ستونی خالص گردید. ساختار شیمیایی بر روی سلول های 5637 اثر داده شدند و سپس (μg/ml 90 و 100 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،herniarin (10 تهیه و به (μg/ml 5 و 10 ، و سیس پلاتین ( 1 (μg/ml 80 و 160 ،60 ،herniarin ( غلظت های ترکیبی مختلف از 40 که در ظرف های کشت 96 خانه ای کشت شده بودند، اضافه گردیدند. در این آزمایشات مقادیر TCC سلول های 48 و 72 ساعت از تیمار اثرات ، دی متیل سولفوکساید) بعنوان کنترل استفاده شدند. بعد از 24 ) DMSO مشابه از ارزیابی گردید. MTT بر سمیت سلولی سیس پلاتین با روش herniarin در غلظت های استفاده شده هیچ اثر معنی داری بر میزان رشد herniarin نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سیس پلاتین بطور معنی μg/ml با 5 herniarin g/mlμ نداشت. از طرف دیگر ترکیب کردن 80 TCC سلول های داری سمیت سیس پلاتین را بعد از 72 ساعت در مقایسه با کنترل ها افزایش می داد. می تواند سمیت سلولی سیس پلاتین را حداقل تا 20 % افزایش دهد. این مطالعه تأیید herniarin از μg/ml بحث: 80 و نشان داد که این ترکیب می تواند کاندید مناسبی برای شیمی درمانی herniarin دیگری بود بر فعالیت زیستی ترکیبی باشد، اگرچه مطالعات بیشتر مورد نیاز هستند.

کلمات کلیدی

, سمیت سلولی, , herniarin , سیس پلاتین, سلول های TCC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022100,
author = {مقدم متین, مریم and حقیقی طلب, آزاده and بهرامی, احمدرضا and مهرداد ایرانشاهی and حقیقی, فرشته},
title = {بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {سمیت سلولی، ،herniarin ، سیس پلاتین، سلول های TCC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro
%A مقدم متین, مریم
%A حقیقی طلب, آزاده
%A بهرامی, احمدرضا
%A مهرداد ایرانشاهی
%A حقیقی, فرشته
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]