یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

Title : ( مطالعه اثرات ضد سرطانی شیمگین بر روی سلول های سرطانی MCF-7 )

Authors: Maryam Moghaddam Matin , fatemeh rounaghi , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سرطان پستان دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان می باشد. در سال های اخیر استفاده از ترکیبات دارویی طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته چرا که هم دارای اثرات درمانی مفیدی بوده و هم اینکه عوارض جانبی بر روی سلول (tschimgine) ماده شیمگین DNA چندانی ندارند. در پژوهش حاضر، اثرات سمیت سلولی و تخریبی مورد ارزیابی قرار گرفت. (MCF- های شبه اپیتلیالی مشتق شده از سرطان پستان ( 7 جهت انجام کار، غلظت های مختلفی از شیمگین بر روی سلول های سرطانی و نیز سلول های فیبروبلاست انسانی به عنوان حلال ماده شیمگین و DMSO اثر داده شد. بعلاوه، سلول های مذکور با غلظت های مشابهی از (MRC-5) 48 و 72 ساعت پس از تیمار، مقدار و زمان مناسب ، نیز دوکسوروبیسین به عنوان کنترل مثبت تیمار شدند. سپس 24 comet assay نیز با استفاده از روش DNA مورد بررسی قرار گرفت. آسیب MTT سمیت شیمگین به کمک تست مورد ارزیابی قرار گرفت. 36 برای g/ml و حدود MCF- 28 برای سلول های سرطانی 7 g/ml شیمگین حدود IC50 ،MTT با بررسی نتایج این ماده بر DNA پس از 72 ساعت تیمار، حاصل شد. بررسی اثرات القاءکنندگی آسیب MRC- سلول های نرمال 5 75/ به میزان 51 D 28 شیمگین می تواند باعث آسیب g/ml نشان داد که غلظت CF- روی سلول های درصد شود. بنابراین می توان شیمگین را به عنوان یک ترکیب طبیعی ضد سرطانی مناسب جهت افزایش مرگ و میر سلول های در آن ها در نظر گرفت. DNA سرطانی از طریق القای آسیب

Keywords

, شیمگین, ضد سرطان, comet assay , MTT assay, tschimgine, anti- cancer, MTT assay, comet assay
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022101,
author = {Moghaddam Matin, Maryam and Rounaghi, Fatemeh and Bahrami, Ahmad Reza and مهرداد ایرانشاهی},
title = {مطالعه اثرات ضد سرطانی شیمگین بر روی سلول های سرطانی MCF-7},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, IRAN},
keywords = {شیمگین، ضد سرطان، comet assay ،MTT assay; tschimgine; anti- cancer; MTT assay; comet assay},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات ضد سرطانی شیمگین بر روی سلول های سرطانی MCF-7
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Rounaghi, Fatemeh
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A مهرداد ایرانشاهی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]