یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

Title : ( مطالعه اثرات افزایش سمیت سیس پلاتین توسط گالوانیک اسید در شرایط in vitro )

Authors: Maryam Moghaddam Matin , Morvarid Saeinasab , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

درمان سرطان با استفاده از شیمی درمانی ترکیبی، یک روش بسیار اثر بخش در افزایش مرگ سلول های سرطانی می باشد. سرطان مثانه دومین سرطان شایع سیستم ادراری- تناسلی است که درمان آن به دلیل مقاومت سلول های سرطانی به داروهایی مانند سیس پلاتین با چالش های فراوان همراه است. در این مطالعه اثر گالوانیک اسید، بر افزایش سمیت سلولی داروی سیس پلاتین بر روی سلول ،Ferula ovina ترکیب کومارینی استخرج شده از گیاه مورد بررسی قرار گرفت. ،(TCC) های کارسینومای ترنزیشنال مثانه μg/ml 128 و 256 ،64 ،32 ،16 ، روش پژوهش: به منظور بررسی اثرات سمیت سلولی گالوانیک اسید غلظت های 8 از μg/ml 32 و 64 ،16 ،8 ، با آنها تیمار گردیدند. در مرحله بعد غلظت های 4 TCC از آن تهیه و سلول های اثر داده TCC از سیس پلاتین بر روی سلول های μg/ml 5 و 10 ، گالوانیک اسید به صورت ترکیبی با غلظت های 1 MTT 48 و 72 ساعت اثر افزایشی گالوانیک اسید بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین توسط ، شده و پس از 24 به عنوان کنترل بر DMSO مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در کلیه آزمایشات مقادیر مشابه assay روی سلول ها اثر داده شد. نداشت، TCC یافته ها: نتایج نشان داد علیرغم اینکه گالوانیک اسید به تنهایی هیچ گونه اثر سمی بر روی سلول های داروی سیس پلاتین، پس از گذشت 72 ساعت سبب افزایش اثرات سمی μg/ml از این ماده با 1 g/mlμ اما ترکیب 8 در مقایسه با کنترل) گردید. ) TCC سیس پلاتین به میزان 24 % بر روی سلول های بحث و نتیجه گیری: تحقیقات فراوانی در سراسر دنیا در جهت شناسایی عوامل طبیعی و یا سنتزی که قادر به معکوس کردن مقاومت دارویی سلول های سرطانی باشند، در حال انجام است. از آنجا که گالوانیک اسید، ترکیب کومارینی قادر به افزایش اثرات سمی سیس پلاتین بر روی سلول ،Ferula ovina طبیعی و غیر سمی استخراج شده از گیاه های کارسینومای مثانه است، ممکن است بتواند به عنوان عامل موثری در درمان های ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد. هر چند که بررسی اثر این ماده بر روی سایر سلول ها و همچنین اثر ترکیبی آن با داروهای دیگر نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

Keywords

, گالوانیک اسید, سمیت سلولی, کومارین, سیس پلاتین , Ferula ovina,assay MTT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022102,
author = {Moghaddam Matin, Maryam and Saeinasab, Morvarid and Bahrami, Ahmad Reza and مهرداد ایرانشاهی},
title = {مطالعه اثرات افزایش سمیت سیس پلاتین توسط گالوانیک اسید در شرایط in vitro},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, IRAN},
keywords = {گالوانیک اسید، سمیت سلولی، کومارین، سیس پلاتین ، Ferula ovina;assay MTT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات افزایش سمیت سیس پلاتین توسط گالوانیک اسید در شرایط in vitro
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Saeinasab, Morvarid
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A مهرداد ایرانشاهی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]