یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

Title : ( بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro )

Authors: Maryam Moghaddam Matin , fereshteh haghighi , Ahmad Reza Bahrami , Hossein Eshtiagh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سرطان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در جهان است که تشخیص و درمان به موقع آن از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از برخی داروها با هدف آسیب رساندن به اسید های نوکلئیک یکی از رویکرد های اساسی در مهار این بیماری محسوب می شود. از اینرو کشف و شناسایی ترکیبات طبیعی و یا سنتزی که بتوانند با اسیدهای نوکلئیک برهم کنش داده و از این طریق سبب القاء مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) در سلول های سرطانی شوند، توجه فراوانی را به خود معطوف داشته است. از جمله ترکیبات سنتزی می توان به کمپلکس فلزات واسطه اشاره نمود که پتانسیل بالایی در درمان دارند. تاکنون مطالعات فراوانی اثرات اکسید کنندگی کمپلکس های فلزات واسطه با سالن را مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش می باشد. in vitro در شرایط ΙΙΙ بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی کمپلکس سالن-کبالت در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد سنتز ΙΙΙ روش ها: پودر سبز رنگ سالن-کبالت و نیز سلول های NTERA و 2 TCC شد. به منظور بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی، رده های سلول های سرطانی با استفاده از اتانول 96 % (به عنوان ΙΙΙ مورد استفاده قرار گرفتند. غلظت های متفاوتی از ترکیب سالن-کبالت HFF نرمال 3 48 ،24 ،MTT assay حلال و کنترل) تهیه و سلول ها توسط آنها تیمار شدند. سپس درصد زنده ماندن سلول ها با استفاده از و 72 ساعت پس از تیمار مورد بررسی قرار گرفت. 300 کمپلکس سالن- μg/ml با غلظت NTERA نشان داد که تیمار سلول های 2 MTT assay یافته ها: بررسی نتایج پس از گذشت 72 ساعت منجر به مرگ 50 % از سلول ها شد، در حالیکه اثرات کشندگی کمتری بر روی سلول های ΙΙΙ کبالت نداشت. HFF داشته و هیچگونه سمیت سلولی بر روی سلول های 3 TCC و DNA بحث و نتیجه گیری: در دو دهه گذشته کمپلکس های مختلفی از سالن با فلزات واسطه سنتز شده و توانایی اتصال به 300 اثرات سمیت μg/ml در غلظت های بالا یعنی حدود ΙΙΙ ویژگی های مخرب آنها مطالعه شده است. ترکیب سالن-کبالت اثرات سمیت بیشتری بر روی ΙΙΙ نشان داد. در نتیجه هر چند کمپلکس سالن-کبالت NTERA خود را بر روی سلول های 2 نشان داد، اما با توجه به غلظت بالای موثر این ماده، استفاده از آن به HFF سلول های سرطانی در مقایسه با سلول نرمال 3 عنوان ماده ضد سرطان توصیه نمی شود.

Keywords

, NTERA سلول های 2 , MTT assay , ΙΙΙ سالن-کبالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022103,
author = {Moghaddam Matin, Maryam and Haghighi, Fereshteh and Bahrami, Ahmad Reza and Eshtiagh Hosseini, Hossein},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, IRAN},
keywords = {NTERA سلول های 2 ،MTT assay ،ΙΙΙ سالن-کبالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Haghighi, Fereshteh
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]