یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

Title : ( اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه )

Authors: Maryam Moghaddam Matin , zahra mahmoodi , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

که 90 % انواع سرطان های مثانه را تشکیل می دهد، بدلیل ،(TCC) مقدمه: درمان کارسینومای سلول های ترنزیشنال مقاومت دارویی سلول های سرطانی با چالش های فراوان روبرو است. مونوترپن ها هیدروکربن های حلقوی با منشاء گیاهی هستند که اثرات ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد التهابی آنها به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش بود. TCC بر روی سلول های ، Ferula ovina مونوترپن مستخرج از گیاه ،stylosin بررسی اثرات سمیت سلولی 60 و ،50 ،40 ،30 ،20 ، با غلظت های 10 TCC سلول های ،stylosin روش پژوهش: به منظور بررسی اثرات مورد مطالعه MTT assay 48 و 72 ساعت تیمار و با استفاده از تکنینک ، به مدت 24 stylosin 70 از ماده μg/mL بود (به DMSO قرار گرفتند. میزان زنده ماندن سلول ها در هر گروه با کنترل معادل آن که حاوی مقدار مشابهی DNA %1/75 ) مقایسه شد. جهت آشکار سازی آسیب DMSO 1% و /5 ،%1/25 ،%1 ،%0/75 ،%0/5 ،%0/ ترتیب 25 استفاده شد. comet assay از تکنیک stylosin ایجاد شده توسط 48 و ، می گردد پس از 24 TCC که منجر به مرگ 50 % از سلول های stylosin یافته ها: نتایج نشان داد که غلظتی از TCC نیز نشان داد که در سلول های comet assay 31 بود. نتایج حاصل از μg/mL 35 و ، 72 ساعت به ترتیب 37 %0/9 ) تقریبا تمام هسته ها سالم بودند در حالیکه غلظت ) DMSO تیمار نشده و یا تیمار شده با مقدار معادل باعث آسیب 65 % از هسته سلول ها گردید. stylosin 37 ماده μg/mL گیاهی خوراکی حاوی مقادیر بالایی مونوترپن است که در طب سنتی ایران بدلیل Ferula ovina : بحث و نتیجه گیری مستخرج از این گیاه بدلیل داشتن اثرات سمی چشم گیر و Stylosin . داشتن اثرات ضد باکتریایی تجویز می گیرد طولانی مدت می تواند بعنوان عاملی موثر در مهار رشد بی رویه سلول های سرطانی در مطالعات بالینی مورد توجه قرار گیرد.

Keywords

, , Stylosin , مونوترپن ,Ferula ovina, سمیت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022104,
author = {Moghaddam Matin, Maryam and Mahmoodi, Zahra and مهرداد ایرانشاهی and Bahrami, Ahmad Reza and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, IRAN},
keywords = {; Stylosin ، مونوترپن ;Ferula ovina; سمیت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Mahmoodi, Zahra
%A مهرداد ایرانشاهی
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]