یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

Title : ( مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه )

Authors: Maryam Moghaddam Matin , fatemeh rounaghi , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

درمان های دارویی متداول سرطان مثانه اغلب دارای اثرات درمانی کوتاه مدت بوده که در برخی از موارد هم ماده DNA منجر به مقاومت دارویی می گردند. در پژوهش حاضر، اثرات سمیت سلولی و فعالیت های القایی تخریب یعنی سلول های 5637 و نیز (TCC) بر روی رده ای از سلول های کارسینومای ترانزیشنال (tschimgine) شیمگین با غلظت های HEK مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول های 5637 و 293 (HEK سلول های کلیوی جنینی انسانی ( 293 تیمار شدند. بعلاوه، سلول های 5637 با داروی سیس پلاتین به عنوان (DMSO) مختلفی از شیمگین و حلال آن 48 و 72 ساعت پس از تیمار، مقدار و زمان مناسب سمیت شیمگین به کمک ، کنترل مثبت تیمار شدند. سپس 24 مورد comet assay نیز با استفاده از روش DNA مورد بررسی قرار گرفت. و فعالیت های القایی تخریب MTT تست برای سلول های سرطانی 5637 و g/ml برای سلول های 45 g/ml 36 ،MTT ارزیابی قرار گرفت. با بررسی نتایج پس از 72 ساعت تیمار، حاصل شد. بررسی و فعالیت های القایی HEK شیمگین حدود نرمال 293 IC حدود 50 توسط این ماده بر روی سلول های به  نشان داد که غلظت  شیمگین می تواند DNA g/ml تخریب 45 اثرات سمیت سلولی بر D باعث آسیب  72 درصد شود. در مجموع می توان گفت که شیمگین دارای / میزان 60 قوی این DNA روی هر دو رده سلول های سرطانی و نرمال می باشد و با توجه به اثرات سمیت سلولی و تخریبی ماده، می توان آن را به عنوان یک ترکیب طبیعی سیتوتوکسیک معرفی نمود.

Keywords

, comet assay, سلول های 5637 , سمیت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022105,
author = {Moghaddam Matin, Maryam and Rounaghi, Fatemeh and Bahrami, Ahmad Reza and مهرداد ایرانشاهی},
title = {مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین, IRAN},
keywords = {comet assay، سلول های 5637 ، سمیت سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Rounaghi, Fatemeh
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A مهرداد ایرانشاهی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]