نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (تیل مگسی نیشابور و تیل شهری مشهد) به منظور دستیابی به پارامترهای موثر در فرآیند پس از برداشت این میوه انجام گرفت. در این تحقیق اثر رقم و اندازه بر روی پارامتر های طول، عرض، ارتفاع، جرم، حجم، چگالی، قطر میانگین هندسی و ضریب کرویت بررسی شد. برای پارامتر های ضخامت پوست و گوشت، اثر موقعیت نمونه گیری (نوک میوه، دم میوه یا بدنه میوه) علاوه بر موارد فوق نیز بررسی شد. آزمایشات در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و اندازه را برای تمام خواص ذکر شده بجز ضریب کرویت و اثر موقعیت را بر ضخامت پوست و گوشت معنی دار نشان داد. نتایج نشان داد که طول، عرض، ارتفاع، جرم، حجم، قطر میانگین هندسی، شعاع انحنا و ضخامت پوست و گوشت تیل شهری از تیل مگسی بیشتر بوده و این در حالی است که چگالی آن کمتر است. همچنین ضخامت گوشت و پوست میوه در بدنه میوه بیشترین و در نوک میوه (محل گل) کمترین مقدار را دارا بود.

کلمات کلیدی

, خواص فیزیکی, میوه طالبی, طرح فاکتوریل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022109,
author = {سیدآبادی, اسماعیل and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and محمد حسین سعیدی راد},
title = {تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان},
booktitle = {نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خواص فیزیکی، میوه طالبی، طرح فاکتوریل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان
%A سیدآبادی, اسماعیل
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A محمد حسین سعیدی راد
%J نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]