نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب )

نویسندگان: حسن دروگر , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین پارامترهای طراحی سیستم های بسته بندی، فرآوری، انتقال ودرجه بندی ،خواص فیزیکی محصولات کشاورزی هستند.در میان این خواص فیزیکی، حجم و جرم از عوامل مهم در سیستم های سایز بندی می باشند .در این مطالعه روش قطعه بندی برای تخمین حجم خربزه استفاده شده است .در مجموع 20 عدد خربزه مورد آزمون قرار گرفت .سیستم ماشین بینایی طراحی شده شامل یک دوربین ، سیستم نور پردازی مناسب و یک کامپیوتر شخصی بود.دوربین برروی پایه ای به فاصله 40 سانتی متر از صفحه ای که بر روی آن خربزه قرار می گرفت نصب شده و تصاویر در سه جهت عمود برهم از نمونه ها تهیه گردید. مقایسه میانگین ها به روش t انجام گرفت، نتایج نشان داد حجم محاسبه شده به روش پردازش تصویر با حجم واقعی (روش جا به جایی آب) در سطح 5% اختلاف معنی داری نداشت .اختلاف میانگین مابین روش جابجایی آب با روش قطعه بندی 156/0- =dm بدست آمد .

کلمات کلیدی

, خربزه, حجم, پردازش تصویر, جا به جایی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022112,
author = {دروگر, حسن and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and محمد حسین سعیدی راد},
title = {استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب},
booktitle = {نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خربزه، حجم، پردازش تصویر، جا به جایی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب
%A دروگر, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A محمد حسین سعیدی راد
%J نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]