علوم و مهندسی آبیاری, دوره (33), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (93-99)

عنوان : ( تعیین ضریب هرشفیلد (K) با استفاده از روش همگرایی در حوضه های خواف و کال شور استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , مهرنوش اقتداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حداکثر بارش محتمل (PMP) حداکثر ارتفاع بارندگی ممکن است که می تواند در یک منطقه رخ دهد. اهمیت حداکثر بارش محتمل در طراحی سرریز ها و ساختمان های ذخیره و توزیع آب غیر قابل انکار است. بنابراین باید ساختمان های ذخیره و توزیع آب به گونه ای طراحی شود که بتواند حداکثر سیل روی داده را بدون هیچ آسیبی تحمل نماید. روش های مختلفی برای محاسبه حداکثر بارش محتمل وجود دارد که به طور کلی به دو دسته سینوپتیکی ( همگرایی) و آماری تقسیم می شوند. روش آماری موسوم به روش هرشفیلد هنگامی استفاده می شود که تنها داده های موجود مقادیر بارندگی بوده و این داده ها به اندازه کافی در اختیار باشد. روش همگرایی به دلیل استفاده از پارامتر های بیشتر جهت تخمین حداکثر بارش محتمل از دقت بیشتری برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تحقیق انجام شده توسط سازمان هواشناسی کشور برای محاسبه PMP به روش همگرایی در حوضه خواف و کال شور و با توجه به داده های حداکثر بارش 24 ساعته ایستگاه های باران سنجی حوضه مقدار K برای زیر حوضه خواف و کال شور محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, حداکثر بارش محتمل, ‌روش آماری, روش سینوپتیکی, روش هرشفیلد, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022144,
author = {میان آبادی, آمنه and موسوی بایگی, محمد and اقتداری, مهرنوش},
title = {تعیین ضریب هرشفیلد (K) با استفاده از روش همگرایی در حوضه های خواف و کال شور استان خراسان رضوی},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2010},
volume = {33},
number = {1},
month = {September},
issn = {2588-5952},
pages = {93--99},
numpages = {6},
keywords = {حداکثر بارش محتمل،‌روش آماری، روش سینوپتیکی، روش هرشفیلد، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ضریب هرشفیلد (K) با استفاده از روش همگرایی در حوضه های خواف و کال شور استان خراسان رضوی
%A میان آبادی, آمنه
%A موسوی بایگی, محمد
%A اقتداری, مهرنوش
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2010

[Download]