ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO )

نویسندگان: معصومه کوهستانی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضربه قوچ در اثر تغییر ناگهانی تقاضا و یا توقف جریان در شبکههای آبیاری تحت فشار بهوجود میآید. در این مقاله، اثرات این پدیده در شبکه آبیاری شهر باخرز به کمک نرم افزار WHAMO شبیه سازی میشود. نتایج مدلسازی نشان میدهد که با کاهش سریع تقاضای آب، قطع جریان پمپ و بسته شدن سریع شیر دریچه بعد از پمپ نوسانات فشاری بزرگی ایجاد میشود که نتایج نا مطلوبی از قبیل فشارهای مثبت بیش از اندازه بالا، فشارهای منفی نامطلوب به همراه خلازایی و جریانهای برگشتی به وجود میآورد. نصب شیر یکطرفه و مخزن ضربه گیر پس از پمپ به منظور کنترل این پدیده توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, ضربه قوچ, شبکه آبیاری, نرم افزار WHMO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022146,
author = {کوهستانی, معصومه and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ضربه قوچ، شبکه آبیاری، نرم افزار WHMO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO
%A کوهستانی, معصومه
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]