بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق PSC2010 , 2010-11-08

عنوان : ( تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی )

نویسندگان: محمّد فرشاد , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، انتخاب طرح ها و قوانین مناسب برای بازار انرژی و انواع سرویس های جانبی از دید تصمیم گیران بازار دارای اهمیت ویژه ای به لحاظ فنی و اقتصادی می باشد. انتخاب مدل پرداخت به برندگان مناقصه ها نیز یکی از موارد کلیدی در طراحی است که تاثیر مستقیم بر کارایی سیستم و راهبرد سیاست گذاری ها دارد. پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در مناقصات بازار و شبیه سازی محیط بازار ، در انتخاب مدل و قانون مناسب سودمند و کارا خواهد بود . در این مقاله، روشی مبتنی بر سیستم چند عاملی جهت شبیه سازی مناقصه همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی پیشنهاد شده است، که در آن قیمت دهی هر عامل بر اساس یک الگوریتم یادگیری تقویتی صورت می پذیرد . روش مذکور در خصوص یک سیستم نمونه با قانون تسویه یکنوخت اجرا شده و از این طریق تاثیر دو مدل پرداخت مختلف، با لحاظ هزینه فرصت از دست رفته و بدون آن، در رفتار قیمت دهی شرکت کنندگان بازار ها و نتایج بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بازار انرژی, بازار رزرو چرخشی, هزینه فرصت از دست رفته, یادگیری تقویتی, سیستم چند عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022151,
author = {فرشاد, محمّد and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق PSC2010},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار انرژی، بازار رزرو چرخشی، هزینه فرصت از دست رفته، یادگیری تقویتی، سیستم چند عاملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی
%A فرشاد, محمّد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق PSC2010
%D 2010

[Download]